RØRER IKKE RENTA: Sentralbanksjef Øystein Olsen holder renta uendret i desember. Foto: Berit Roald / NTB scanpix
RØRER IKKE RENTA: Sentralbanksjef Øystein Olsen holder renta uendret i desember. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Norges Bank holder renta uendret

Styringsrenta holdes uendret på 1,5 prosent, slik ekspertene forventet.

Torsdag klokken 10 offentliggjorde Norges Bank årets siste rentebeslutning.

Norges Banks hovedstyre har besluttet å holde renta uendret på 1,5 prosent.

Dette var i tråd med hva ekspertene spådde på forhånd, og kom ikke som noen overraskelse.

Utsiktene tilsier uendret rente

«Pengepolitikken er blitt mindre ekspansiv. Prisveksten er nær inflasjonsmålet, og kapasitetsutnyttingen er noe over et normalt nivå. Svekkelsen av kronen vil trolig bidra til noe høyere prisvekst. Lønnsveksten ser likevel ut til å holde seg moderat fremover», skriver Norges Bank i en pressemelding.

Sentralbanken skriver videre at veksten i fastlandsøkonomien er i ferd med å avta.

«Med en rente nær dagens nivå er det utsikter til at inflasjonen vil holde seg nær inflasjonsmålet og at kapasitetsutnyttingen vil avta mot et normalt nivå. Hovedstyrets vurdering er at utsiktene og risikobildet samlet sett tilsier at renten holdes nær dagens nivå fremover. Prognosen for styringsrenten er om lag uendret fra forrige rapport».

– Mest sannsynlig værende

Sist gang renta ble endret var 19. september, da den ble satt opp fra 1,25 prosent. Renta ble holdt uendret i oktober, som var da det forrige rentemøtet ble avholdt. Styringsrenta har blitt satt opp fire ganger på et år, med til sammen ett prosentpoeng.

«En svakere krone enn anslått tilsier isolert sett en høyere rentebane. På den annen side ser oppgangen i norsk økonomi ut til å være litt mer moderat enn tidligere lagt til grunn. Det tilsier isolert sett en litt lavere rentebane. Skulle de økonomiske utsiktene eller risikobildet endre seg, kan også renteutviklingen bli en annen enn prognosen indikerer», skriver sentralbanken.

– Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli værende på dagens nivå den nærmeste tiden, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Kort forklart er styringsrenta den renta som bankene får på sine innskudd i Norges Bank. Endringer i styringsrenta påvirker deg direkte, spesielt om du har eller vil ta opp boliglån. Noe av det som er mest merkbart for nordmenn når styringsrenta heves, er at boliglånet som regel blir dyrere.

– Oslo er boligjokeren

Administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund mener dagens rentebeslutning varsler om stabil økonomi for husholdningene i året som kommer.

– Det er svært lav sannsynlighet for at styringsrenta heves i 2020, om noe er det en viss mulighet for rentekutt. Samtidig er gjeldsveksten i husholdningene på et historisk lavt nivå, og et godt boligtilbud i store deler av landet bidrar til å holde gjeldsveksten nede, sier Geving.

Han sier jokeren er Oslo, hvor boligproduksjonen er for lav til å møte forventet etterspørsel.

– Men boliglånsforskriften er strengere i Oslo og legger begrensninger på husholdningenes gjeldsopptak. Alt i alt bidrar rentepolitikken til det som ser ut til å kunne bli et bli et balansert boligår i 2020, sier Geving.