Gardermoen  20190316.
Helseminister Bent Høie på Høyres landsmøte på Gardermoen lørdag.
Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix
Gardermoen 20190316. Helseminister Bent Høie på Høyres landsmøte på Gardermoen lørdag. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix Foto: Fredrik Hagen
Mening

Det er ingen skam å snu, Bent Høie!

Statsminister Erna Solberg har slått full alarm for å unngå en ny skandale som i Nav-saken. Nå frykter vi at Stortinget er i ferd med å vedta en lov som kan ramme noen av de aller sykeste pasientene i landet.

Torsdag 29. november slo statsministeren Nav-alarm. Samtlige departementer og underliggende etater skal nå under lupen, for å sikre at de ikke har feiltolket EØS-regelverket – som kan føre til en ny nasjonal skandale med enkeltmennesker som ofre.

Samtidig som dette skjer, skal Stortinget stemme over et lovforslag som vi og landets fremste helsejurister har advart mot at kan være i strid med våre internasjonale forpliktelser.

Varsko

Forslaget som Stortinget skal stemme over går ut på å lovfeste Beslutningsforum for nye metoder, et system for innføring av nye medisiner i Norge. Vi er enige i at det er viktig å ha et etterprøvbart, lovfestet system for prioritering og innføring av nye medisiner. Men, det lovforslaget regjeringen har foreslått ser ut til å stange mot retten til nødvendig helsehjelp. Helseminister Bent Høie har forsøkt å berolige oss, men hans uttalelser henger ikke sammen med det som foreslås i lovteksten.

På spørsmål fra Arbeiderpartiet, svarte helseministeren at lovforslaget «etter hans vurdering» er i tråd med menneskerettighetene. Det er både vi og landets fremste eksperter på helserett usikre på. Det meste tyder dessverre på at en utredning av disse spørsmålene ikke har funnet sted før lovforslaget er sendt til Stortinget.

Feil rekkefølge kan få alvorlige konsekvenser

I Norge er det Beslutningsforum for nye metoder som avgjør hvilke nye medisiner og metoder som skal innføres i sykehusene. Dette systemet ble etablert i 2013, men har enda ikke blitt evaluert. Høie sier at det nå skal evalueres, men hvorfor ikke da vente med å lovfeste før man har resultatet av evalueringen?

Problemet med regjeringens forslag til lovfesting er noe Kreftforeningen har påpekt i flere sammenhenger, over lengre tid. Pasienter har rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten. Begrepet «nødvendig helsehjelp» betyr helsehjelp med en forsvarlig standard, basert på en individuell vurdering av behov. Omfang og nivå må derfor vurderes konkret. Det avgjørende vil være pasientens behov ut fra en helsefaglig vurdering.

Problemet er at det ikke ligger noen garanti for dette blir gjeldende med den foreslåtte lovteksten. Snarere tvert imot.

Lovteksten som er foreslått sier at «Retten til nødvendig helsehjelp gjelder de tjenestene som spesialisthelsetjenesten har ansvaret for å yte og finansiere, jf. spesialisthelsetjenesteloven §§ 2-1 a og 4-4».

Høies ord og Høies lov

Beslutningsforum for nye metoder gjør sine vurderinger på bakgrunn av gjennomsnittlige helseeffekter for en hel gruppe. Det betyr at dersom du skiller deg radikalt fra «din pasientgruppe» og kan vise til god effekt av en behandling som ikke er innført av Beslutningsforum, mister du med dette lovforslaget retten til å bli vurdert individuelt. Dette er åpenbart i konflikt med Høies uttalte intensjoner og dagens pasientrettigheter.

Den naturlige forståelsen av den nye lovteksten er at individuelle rettigheter blir borte. Høie hevder at de fleste pasientene som rammes av dette, uansett vil være dekket inn gjennom unntaksordningen som allerede finnes. Det stemmer ikke. Den unntaksordningen gjelder utelukkende medisiner som er til vurdering i systemet for nye metoder. Høies forslag til lovtekst gir heller ingen garanti for at unntaksordningen som finnes i dag faktisk vil bli opprettholdt.

Rammer de sykeste pasientene

Konsekvensen av at denne rettigheten forsvinner er at de aller sykeste pasientene – pasienter som ikke lenger har noe annet behandlingsalternativ – diskrimineres, og mister sin rett til forsvarlig helsehjelp. Dette ikke vil ramme mange pasienter i dag, men i fremtiden vil det kunne være en innføring av persontilpasset medisin. Dette er forebygging, diagnostikk, behandling og oppfølging tilpasset biologiske, stort sett genetiske, forhold hos den enkelte.

En ny Nav-skandale?

Dette lovforslaget er i ferd med å bli vedtatt kun et par uker etter at Erna Solberg sto på Stortingets talerstol og måtte svare for seg i den såkalte Nav-skandalen. Deler av kritikken mot myndighetene i den saken går nettopp på at politikken ble utformet med bevissthet om at den sannsynligvis krenker rettigheter. Statsministeren sa da at ingen kan være fornøyde med det som har skjedd, og at regjeringen nå har tatt skritt for å lære av denne saken. Hun viste til at vi fremover må gjøre grundige utredninger i forkant, slik at vi unngår å gå i den samme fellen igjen.

Men i saken om å lovfeste systemet for innføring av nye medisiner har leger, pasienter og sentrale jurister alle trykket på alarmknappen.

Ingenting er bedre enn om Høie faktisk mener det han sier fra Stortingets talerstol, men enn så lenge står ikke uttalelsene i stil med det som faktisk foreslås. Slik loven er formulert innebærer nemlig forslaget noe annet.

Kjære helseminister, det er ingen skam å snu!