UTBETALER: Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) opplyser at de første ofrene etter Nav-skandalen kan vente seg penger på konto allerede neste uke.
UTBETALER: Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) opplyser at de første ofrene etter Nav-skandalen kan vente seg penger på konto allerede neste uke. Foto: NTB scanpix

Nav-ofre får penger på konto neste uke

Nav starter å betale tilbake penger til ofrene i skandalen neste uke.

Dette skriver Dagbladet.

Torsdag ettermiddag hadde Nav-direktør Sigrun Vågeng møte med arbeidsminister Anniken Hauglie (H).

Etter møtet opplyser Hauglie til Dagbladet at de første ofrene kan vente seg penger på konto allerede neste uke.

Direktøren uttaler seg

Det er nå to og en halv uke siden en av norgeshistoriens største rettsskandaler ble offentlig kjent.

Kritikken har haglet mot Nav-direktør Sigrun Vågeng og mange har krevd hennes avgang.

Etter møtet med arbeidsminister Anniken Hauglie torsdag, kom endelig Vågeng med en uttalelse.

– Det var et godt møte og jeg opplever at vi har samme forståelse av sakens alvor og bredde. Det er viktig for meg å holde statsråden orientert om hvordan vi jobber med sakene til de berørte og hvordan vi jobber for å få klarhet i hva som har skjedd. Jeg har nå all min oppmerksomhet på arbeidet med å rydde opp i enkeltsakene og å få fakta på bordet. Dette har nå førsteprioritet i Nav, og vi er nå i gang med å rydde opp og rette opp, sier Vågeng.

Bortsett fra denne kommentaren ønsker ikke Vågeng å svare på noen spørsmål fra pressen.

Jobbes på spreng

Arbeidsminister Anniken Hauglie understreket på møtet behovet for rask og korrekt saksbehandling, rask iverksetting av tilbakebetaling og god kommunikasjon med de berørte.

Hauglie opplyser at hun også har forsikret seg om at Nav har de ressursene de trenger.

– Vi ba 29. oktober om at Nav måtte legge frem en plan for hvordan saken skal håndteres videre, og det har vi fått i dag. Nav-direktøren har forsikret meg om at de jobber på høygir for å rydde opp. Saken har påført mennesker store belastninger. Staten skal gjøre opp for seg. Og vi skal gjøre det så fort som råd er, sier statsråden.

– Som leder må jeg ta ansvar

Etter Nav-skandalen ble offentlig kjent 28. oktober, har det vært svært stille fra Vågseng.

 • 1994: Norge blir medlem av EØS. Som en del av EUs fire friheter skal også trygdeytelser kunne flyte fritt over landegrensene i EØS-området. Ifølge Nav gir imidlertid en forordning om trygd ingen generell rett til å beholde ytelser som sykepenger ved opphold i et annet EU/EØS-land.
 • 2011: Et utvalg ledet av sosiologiprofessor Grete Brochmann leverer en offentlig utredning om velferd og migrasjon, som blant annet tar opp trygdeeksport. Den konkluderer med at mulighetene for å begrense trygdeeksport er minimale, ettersom regelverket i EØS skal være likt for alle.
 • 2012: EU presiserer trygderettighetene i en ny forordning. Slike forordninger har forrang over norsk lov. Artikkel 21 sier at de som mottar sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger, kan motta ytelsene selv om de oppholder seg midlertidig i et annet europeisk land. Folketrygdloven blir ikke endret, og Nav holder fast på en streng regelforståelse om at mottakerne som hovedregel må oppholde seg i Norge for å ha rett til ytelsene.
 • Juni 2017 til mars 2018: Trygderetten avsier i alt ni dommer i klagesaker, der det slås fast at Nav praktiserer reglene feil i henhold til EØS-lovgivningen. Nav endrer ikke praksis.
 • Juli 2018: Nav vurderer om de skal rette søksmål mot Trygderetten for å overprøve deres vurdering, eller om de skal anke sakene til lagmannsretten.
 • Desember 2018: Trygderetten varsler Nav Klageinstans om at den ville be EFTA-domstolen avgi en rådgivende uttalelse om tre pågående saker som gjelder artikkel 21.
 • 20. desember 2018: Nav varsler Arbeids- og sosialdepartementet om saken. Ifølge Nav vil «det være å foretrekke at man endrer norsk praksis i stedet for å få en avgjørelse fra EFTA-domstolen» fordi dette vil gi norske myndigheter større handlingsrom.
 • Januar 2019: Arbeids- og sosialdepartementet ber Nav gjøre rede for etatens praksis og vurdere om forståelsen av Artikkel 21 er i tråd med forordningen. Mars 2019: Departementet sier seg enig i at praksisen må endres for saker framover i tid når det gjelder kortvarige opphold i EØS-land. Dette skal ikke lenger være grunn til å stanse eller avslå kontantytelser.
 • 30. august 2019: I en epost til departementet erkjenner Nav at Artikkel 21 heller ikke har vært vurdert når det gjelder lengre utenlandsopphold, og at det er stor risiko for at dette gjelder i flere saker der folk er domfelt for trygdesvindel. Alarmen går i departementet. Offentligheten blir ikke gjort oppmerksom på at det hersker usikkerhet om regelverket. 25. september: Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) opplyser Stortinget om at Nav har endret praksis slik at sykepenger ikke lenger kan stanses eller avslås på grunnlag av kortvarige opphold i EØS-land. At dette også kan gjelde lengre opphold, samt Navs uro for uriktige domfellelser, blir ikke nevnt.
 • Oktober 2019: Riksadvokaten, som har ansvaret for påtalemyndigheten, varsles om feilen. Soningen blir avblåst for én person som var på vei til å sone en dom for trygdesvindel. Etterlysningen av tre personer trekkes tilbake.
 • 27. oktober: I et brev fra Nav til departementet heter det: «Etter en samlet vurdering finner vi at begrepet opphold omfatter både kortvarige og mer langvarige opphold. (...) Begrepet opphold vil således omfatte alle tilfeller av tilstedeværelse i en annen EØS-stat, bortsett fra bostedstilfellene. Vi kan ved en ny gjennomgang ikke se at det er noe fritt skjønn her som kan gi Arbeids- og velferdsetaten rett til å avslå ytelsen dersom vilkårene først er oppfylt.» Ny praksis iverksettes umiddelbart.
 • 28. oktober: Nav-direktør Sigrun Vågeng, arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) og riksadvokat Tor-Aksel Busch innkaller til pressekonferanse om saken. Det blir kjent at minst 48 mennesker er dømt for trygdesvindel på feil grunnlag. 36 av dem ble dømt til fengsel, og den lengste dommen er på åtte måneders fengsel. 2.400 personer kan ha fått urettmessige pengekrav mot seg.
 • 30. oktober: Riksadvokaten pålegger påtalemyndigheten og politiet å foreta en selvstendig gjennomgang av saker i sitt distrikt for å avdekke dommer eller anmeldelser som ikke blitt fanget opp. Nav oppretter en egen innsatsgruppe som skal finne personer som er rammet. 31. oktober: Riksadvokat Tor-Aksel Busch ber Nav om å begrunne juridisk hvorfor trygdesvindelskandalen ikke også gjelder saker før 2012.
 • 31. oktober: Visepresident i Stortinget og medlem av kontrollkomiteen Eva Kristin Hansen (Ap) varsler at hun vil bruke initiativretten i kontrollkomiteen og kreve høring i Nav-skandalen.

Kilder: Brev fra Nav og Trygderetten.

NAV-direktøren gikk ut i mediene fire dager etter offentliggjøringen og proklamerte at hun vil fortsette i jobben, frem til hun går av med pensjon neste år.

– Nav har begått feil. Og som leder må jeg ta ansvaret og si unnskyld. Men jeg har satt i gang en opprydding, og det er mitt ansvar å ta vare på alle de flinke folkene i Nav. Derfor fortsetter jeg i denne jobben, sa Vågeng da.

Lederen av arbeids- og sosialkomiteen, Erlend Wiborg (Frp), er en av flere som mener at Vågeng må gå av etter skandalen.

– Jeg tror det hadde vært en fordel om vi fikk en ny NAV-ledelse som innser alvoret i denne saken. Nav og hele det offentlige Norge har feilet, har Wiborg uttalt til TV 2.

Professor Petter Gottschalk ved Handelshøyskolen BI har også uttalt at trygdesaken er så alvorlig at Nav-direktøren må trekke seg.

– Dette må få konsekvenser, og det er en symbolsk viktig handling at noen går, uttalte Gottschalk.

Tolket for strengt

Nav-skandalen går ut på at norske myndigheter har tolket regelverket for eksport av velferdsytelser for strengt.

Over flere år har personer som hadde krav på ytelsene, blitt idømt straff og fått krav om tilbakebetaling. Allerede 30. august gikk den store alarmen i departementet om trygdeskandalen.

Da ble det ifølge Hauglie kjent at folk som hadde vært utenlands i lengre tid, eller flere ganger, også var omfattet av gal bruk av loven.