KJEMPER FOR KLIMA: Mange nordmenn er opptatt av hvilke tiltak Norge gjør for å stanse global oppvarming. Svenske Greta Thunberg (16) har blitt et symbol og forbilde for klimforkjempere verden over. Foto: AP Photo/Jason DeCrow)
KJEMPER FOR KLIMA: Mange nordmenn er opptatt av hvilke tiltak Norge gjør for å stanse global oppvarming. Svenske Greta Thunberg (16) har blitt et symbol og forbilde for klimforkjempere verden over. Foto: AP Photo/Jason DeCrow)

DETTE BETYR STATSBUDSJETTET FOR DEG:

Klimaforkjemperen

Slik vil statsbudsjettet påvirke Norges satsning på klimatiltak.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Klima:

 • Regjeringen foreslår å bevilge 35 millioner kroner til Forskingsrådet for å styrke forskning på omstilling til lavutslippssamfunnet, teknologiutvikling for det grønne skiftet og vellykket klimatilpasning.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 210 millioner kroner til klimarelatert forskning i 2020.
 • Regjeringen øker CO2-avgiften med fem prosent. Samtidig reduseres bruksavgiften på drivstoff med fem prosent, som skal skjerme bilistene for økte priser.
 • Det settes av 700 millioner kroner ekstra i egenkapital til selskapet «Nysnø», som er et statlig fond for klimainvesteringer.
 • Regjeringen foreslår å styrke innsatsen innen grønn skipsfart med 100 millioner kroner. Pengene skal bidra til økt bruk av null- og løsninger i fylkeskommunale hurtigbåtsamband og grønn flåtefornying av lasteskip.
 • For å få reduserte utslipp fra vei- og sjøtransport foreslår regjeringen å øke bevilgningen til Nullutslippsfondet med 50 millioner kroner. Fondet vil etter dette være på 1,050 milliarder kroner.

Natur:

 • Klimaendringene gir økt førekomst av ekstremvær som storm og kraftig nedbør. For å sikre stabil drift og forsvarlig oppgradering av observasjonsutstyr som værradar, nettverk av lynsensorer, havstrømradarar og annet, er det foreslått at bevilgningen til Meteorologisk institutt økes med 12 millioner kroner.
 • Regjeringen vil fortsette innsatsen mot marin forsøpling, og tilskuddsordningen til opprydding av marint avfall og forebyggende arbeid er foreslått ført videre med 70,3 millioner kroner.
 • Regjeringen ønsker å bidra til god tilstand i økosystemet og hindre tap av arter og naturtyper. Regjeringa foreslår derfor å styrke tiltak for naturmangfold og friluftsliv med 76 millioner kroner i 2020.
 • Som en del av satsingen på naturmangfold, er det foreslått å styrke arbeidet med å ta vare på truet natur med 18 millioner kroner. Det blir òg gitt penger til å gjennomføre konkrete tiltak for pollinerende insekter.

Bistand:

 • Regjeringen legger opp til å beholde andelen av bruttonasjonalinntekt (BNI) som settes av til bistand på en prosent. Det betyr mer penger neste år.
 • 150 millioner kroner skal gå til et eget bistandsprogram for å bekjempe menneskehandel og vår tids slaveri.
 • Norge øker støtten til det globale fondet for bekjempelse av tuberkulose, malaria og aids med 20 millioner over en treårsperiode.
 • Det skal brukes mer på fremming av menneskerettigheter, til sammen 825 millioner kroner neste år.
 • Budsjettposten for humanitært arbeid øker med 115 millioner kroner til 5,5 milliarder kroner neste år. Norges humanitære bidrag kanaliseres i all hovedsak gjennom FN, Røde Kors-bevegelsen og norske hjelpeorganisasjoner.