STYRINGSRENTE: Sentralbanksjef Øystein Olsen gjør rede for hovedstyrets rentebeslutning torsdag morgen.

Foto: Berit Roald / NTB scanpix
STYRINGSRENTE: Sentralbanksjef Øystein Olsen gjør rede for hovedstyrets rentebeslutning torsdag morgen. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Renta heves til 1,5 prosent

Torsdag offentliggjorde sentralbanksjef Øystein Olsen for hovedstyrets rentebeslutning. Norges Bank har besluttet at styringsrenta heves med 0,25 prosentpoeng.

Det betyr at renta har steget fra 1,25 prosent til 1,50 prosent, og Norges Bank antyder at renten mest sannsylig blir værende på dette nivået den nærmeste tiden.

– Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli værende på dette nivået den nærmeste tiden, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Endringer i styringsrenta er et av de viktigste virkemidlene Norges Bank har for å kontrollere norsk økonomi.

God økonomi

Renteøkning er et signal om at den norske økonomien er god, og det kan for eksempel føre til høyre lønnsvekst. For nordmenn flest betyr utfallet først og fremst høyere boliglånsrenter.

Norges Bank opplyser om at oppgangen i norsk økonomi har vart i tre år. Det har vært god vekst i norsk eksport, og en god etterspørsel fra den globale oljesektoren.

– Hovedstyrets vurdering er at utsiktene og risikobildet samlet sett tilsier en litt høyere rente, sier Olsen.

Videre sier sentralbanksjefen at det fortsatt er god vekst i norsk økonomi, og at kapasitetsutnyttingen er noe over et normalt nivå.

Det siste året har omtrent 52.000 flere nordmenn kommet i jobb, som vil si at sysselsettingen har økt markant de siste tre årene. Det ventes at sysselsettingen vil øke videre.

En høyere styringsrente kan bidra til å gjøre den norske kronen sterkere, som ifølge Norges Bank nå er svakere enn anslått i juni.

– Det tilsier isolert sett en høyere rente. En høyere rente kan også dempe faren for at gjeld og boligpriser igjen stiger raskt, opplyser han.

Nedjusterer rentebanen

Sentralbanksjefen sier samtidig at svakere vekstutsikter og lavere rente internasjonalt taler for å gå forsiktig fram i rentesettingen. Brexit og handelskrigen demper investeringsviljen hos bedriftene.

Norges Bank nedjusterer derfor rentebanen basert på det som taler i mot en bedre økonomi framover. Rentebanen er en vurdering av hvordan utviklingen blir fremover.

– Prognosen for styringsrenten tilsier en litt mindre oppgang i renten enn i forrige rapport. Svakere vekstutsikter og lavere renter ute har bidratt til nedjusteringen, sier Olsen.

Med en renteutvikling i tråd med prognosen anslås prisveksten å holde seg nær inflasjonsmålet i årene fremover, samtidig som arbeidsledigheten holder seg lav.

– Skulle de økonomiske utsiktene eller risikobildet endre seg, vil også prognosen for styringsrenten justeres, sier sentralbanksjefen.

– Nådd rentetoppen

Sjefsøkonom Øystein Dørum i Næringslivets Hovedorganisasjon mener prognosene sier vi nå har nådd rentetoppen.

– Det skinner veldig klart gjennom at dette var siste heving. Norges Bank hever styringsrenta mens andre kutter, og det er fordi bildet i norsk økonomi fortsatt er relativt sterk, sier Dørum.

Han forteller at Norge har høy sysselsetting og en ressursøkning litt over normalen. Det er derimot ikke slik i landene som i stor grad påvirker norsk økonomi.

– Det er et svakere bilde rundt oss i verden. Det er handelskrig mellom USA og Kina, og en lavere veksttakt og lavere rente rundt oss. Så det er et begrenset handlingsrom her hjemme, sier Dørum og legger til:

– Hvis økonomien rundt oss fortsetter å være svak og det smitter over på Norge, så er det ingen tvil om at renten vil settes ned igjen.

Overrasket over økning

Forsker i SSB, Thomas von Brasch, er overrasket over at Norges Bank hevet styringsrenta.

– Norges Bank skal stabilisere inflasjonen i økonomien, men de skal også være framoverskuende. Det betyr at de skal ta hensyn til den utviklingen de mest sannsynlig mener skal komme. I tillegg skal de ikke heve renten unødvendig mye, sier Brasch.

Han mener det er en fare for at de må senke styringsrenta igjen på grunn av usikkerheten i internasjonal økonomi.

– Det er også viktig å få med seg at rentene nå er på et lavt nivå. Styringsrenta er fortsatt lavere enn det man ser på som normalrente, legger han til.

Flere økninger

Den 20. september 2018 valgte Norges Bank å heve styringsrenta for første gang siden mai 2011.

Renta ble justert fra 0,5 til 0,75 prosent, og den har siden blitt hevet ytterligere to ganger. Styringsrenta er nå på 1,50 prosent, som betyr at den har økt 1 prosentpoeng på kun ett år.

Norges Banks siste rentemøte fant sted i august. Da avgjorde sentralbanken at styringsrenta skulle holdes uendret på 1,25 prosent, men varslet samtidig at den mest sannsynlig skulle settes videre opp i løpet av året.