– Lokalt politi ikke tar Økokrim sine anmeldelser nok på alvor

Riksadvokaten peker i en ny tilsynsrapport på en rekke utfordringer i samhandlingen mellom Økokrim og de lokale politidistriktene.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Det vises blant annet til en lang rekke anmeldelser som Enheten for finansiell etterretning (EFE) i Økokrim oversender til politidistriktene. Anmeldelsene beskrives som «grundige og godt dokumenterte», men likevel blir mange av dem henlagt.

– Andelen henleggelser uten etterforskning er for høy, og det anvendes dessuten ofte uriktige henleggelsesgrunnlag. Når politidistriktene mottar slike gjennomarbeidede anmeldelser, er det lite tilfredsstillende å registrere at de ikke blir tatt på tilstrekkelig alvor og gis nødvendig prioritet, skriver Riksadvokaten, som varsler at saken vil bli fulgt opp.

Det omfattende tilsynet ble gjennomført i mai i år, blant annet for å undersøke hvordan forbedringstiltakene etter Transocean-saken fungerer.

Sendes ikke videre

Tilsynsrapporten trekker også fram andre utfordringer i forholdet mellom Økokrim og lokalt politi.

Mens politidistriktene må behandle alle saker som hører inn under dem, velger Økokrim selv hvilke saker som skal tas til behandling. Kriteriet er at det skal være «svært alvorlige» lovovertredelser.

Riksadvokaten reagerer på at Økokrim ikke automatisk videresender «avviste» saker til de lokale distriktene, men i stedet ofte opplyser i et standardsvar til anmelder at saken også kan anmeldes til lokalt politi.

– For den alminnelige borger som mener seg utsatt for økonomisk kriminalitet, vil det kunne fortone seg underlig dersom en sak som allerede er anmeldt til én del av politiet, må anmeldes på nytt for å bli behandlet.

Økokrim bes vurdere å innføre en rutine med at anmeldte saker som ikke forfølges videre, blir oversendt til rette politidistrikt til behandling.

– Det vil neppe være en stor belastning for politidistriktene, påpeker Riksadvokaten.

Styringsgrupper

Deler av tilsynsrapporten kan ses i lys av Transocean-saken.

Saken strakte seg fra 2005 til 2016 og er blitt omtalt som norgeshistoriens største skattesak. Økokrim hevdet opprinnelig at om lag 10 milliarder kroner i skatt ble unndratt, men saken endte med full frifinnelse for tre tiltalte skatterådgivere og Transocean-selskaper.

Økokrim har fått kraftig kritikk for måten etterforskningen ble gjort på og har i etterkant tatt flere grep.

Blant annet skal en styringsgruppe fungere som «kvalitetssikrer» av påtalevedtak, noe Riksadvokaten har sett nærmere på i sitt tilsyn.

– Flere av de ansatte opplyste at bevisvurderingen ofte ble inngående diskutert i styringsgruppemøtene, og at de hadde god nytte av tilbakemeldingene som der ble gitt, heter det i tilsynsrapporten.

– Tilfredsstillende

– De ansatte understreket at det var «stor takhøyde» i møtene for avvikende holdninger og motforestillinger, og det var betryggende for den påtaleansvarlige at sentrale beslutninger ble forankret i styringsgruppen, noe som for statsadvokatene hadde en verdi i seg selv, skriver Riksadvokaten.

Konklusjonen er at ordningen «synes å være tilfredsstillende og velfungerende».

Økokrim får imidlertid påpakning for at det er «klart forbedringspotensial» når det gjelder utformingen av tiltalebeslutninger.

– Gjerningsbeskrivelsen i tiltalene vi har gjennomgått, er av varierende kvalitet, er noe av det som trekkes fram.

(©NTB)