REINEIER: Jovsset Ante Sara ble i 2013 pålagt å redusere sin reinflokk til 75 dyr.
REINEIER: Jovsset Ante Sara ble i 2013 pålagt å redusere sin reinflokk til 75 dyr.

Norge nekter å følge FN-råd –Jovssets reinflokk skal slaktes

Norge vil ikke avvente FNs konklusjon før det iverksettes tvangsslakting av flokken til reineieren Jovsset Ante Sara fra Kautokeino. – Oppsiktsvekkende, sier jusprofessor.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Da staten i 2013 påla den unge reineieren Jovsset Ante Sara å redusere sin reinflokk til 75 dyr, nektet han. Staten gikk til sak, tapte i ting- og lagmannsretten, men vant i 2017 fram i Høyesterett. Sara ba deretter FNs menneskerettighetskomité om å vurdere saken.

Den er fortsatt til behandling der, og komiteen har anmodet Norge om å utsette tvangstiltak til en avgjørelse er tatt. Men Øst-Finnmark tingrett ser ingen grunn til å utsette fullbyrdelse, og har i en kjennelse datert 13.august gitt staten rett til å starte nedslakting av den del av Jovsset Ante Saras flokk de mener han ikke har rett til å holde.

Staten hevder i begjæringen til retten at det ikke er tvilsomt at de formelle vilkårene for tvangsfullbyrdelse er oppfylt, og at man vurderer at ingen innvendinger mot tvangsgrunnlag kan føre fram. Man ser heller ikke at det finnes andre tjenlige tiltak, viser til at Saras brudd på et lovlig fattet vedtak er vesentlig. Jovsset Ante Sara anfører til dette at tvangsfullbyrdelse vil være i strid med folkeretten og dermed et overgrep mot samisk kulturutøvelse.

Oppsiktsvekkende

– Det er oppsiktsvekkende at staten ikke vil vente på FNs vurdering av saken. Her ofres menneskerettigheter og moral for statlig prestisje, sier professor Øyvind Ravna ved det juridiske fakultet på Norges arktiske universitet, UiT.

– Formelt sett har nok staten jussen på sin side, men det FNs menneskerettighetskomite måtte konkludere med har stor rettskildemessig betydning. Om komiteen skulle konkludere i strid med Høyesteretts dom, så vil det måtte tillegges stor vekt. Sara vil da kunne kreve sin sak gjenopptatt, og om tvangsslakting da er gjennomført vil skaden være uopprettelig. Rein er ikke som sau, for å si det enkelt, sier Ravna.

Prosesssen mot reineieren Jovsset Ante Sara har også vakt internasjonal oppmerksomhet, og er omtalt blant annet i New York Times. Nå åpner Øst-Finnmark tingrett for å starte tvangssalkting allerede i september.
Prosesssen mot reineieren Jovsset Ante Sara har også vakt internasjonal oppmerksomhet, og er omtalt blant annet i New York Times. Nå åpner Øst-Finnmark tingrett for å starte tvangssalkting allerede i september.

FN anmoder Norge om å vente

I et brev datert 26. juni fra FNs mennerettighetskomite framgår det klart at staten anmodes om å vente med å gjennomføre tiltak mot reineieren inntil de har behandlet saken ferdig.

Professor Øyvind Ravna mener prosessen mot Jovsset Ante Sara er en historie hvor samisk kultur, norske humane rettstradisjoner og internasjonale menneskerettigheter steg for steg er ofret til fordel for statlig prestisje og formaljuss.

– Nå har saken kuliminert gjennom en rettslig kjennelse om tvangsbruk, altså tvangsslakting på tross av FNs klare henstilling, sier han.

Tvangsslakting er foreslått igangsatt i forbindelse med reinflyttingen i september og skal gjennomføres med bistand fra Landbruksdirektoratet. I dommen framgår det at Landbruksdepartementet skal koordinere og planlegge slaktingen av den del av flokken som overstiger det tillatte, og at både Mattilsynet, reinpolitiet, slakteri, tellemannskaper og representanter fra Fylkesmannen i Troms og Finnmark skal delta ved gjennomføringen.