Personer som har vært mistenkt eller siktet for seksuell overgrep av barn kan jobbe i både barnehage og skole.
Personer som har vært mistenkt eller siktet for seksuell overgrep av barn kan jobbe i både barnehage og skole. Foto: NTB scanpix

Overgrepsiktede kan jobbe i barnehager – ber om at systemet gjennomgås

Anmeldelsene av seksuelle overgrep mot barn har økt kraftig de siste årene, men svært få anmeldelser ender med tiltale. Har man vært siktet i en slik sak, kan man likevel jobbe i barnehage.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Dette reagerer både Private barnehagers landsorganisasjon (PBL) og Redd Barna på. De ønsker nå en gjennomgang av regelverket.

Som TV 2 har vist er det bare under ti prosent av alle anmeldelser om vold og seksuelle overgrep mot barn under syv år som ender med tiltale. Ekspertene frykter for de minste barnas rettsikkerhet.

Yrkesforbud

Det er i dag forbud mot ansettelse av personer dømt for seksuelt overgrep mot mindreårige i barnehage, grunnskole og SFO.

Alle som ansettes fast eller midlertidig i barnehage skal levere politiattest.

Men dersom en person har vært mistenkt eller siktet for å ha begått overgrep mot barn, har ikke den som vil ansette vedkommende mulighet for å finne ut dette da det ikke kommer på politiattesten.

– Må etableres systemer

Administrerende direktør Anne Lindboe i Private barnehagers landsorganisasjon (PBL) sier til TV 2 at det må etableres systemer som sikrer at personer som begår overgrep mot barn ikke får arbeid i barnehage.

Administrerende direktør Anne Lindboe i Private barnehagers landsorganisasjon (PBL) håper dagens regelverk med politiattest blir sett på.
Administrerende direktør Anne Lindboe i Private barnehagers landsorganisasjon (PBL) håper dagens regelverk med politiattest blir sett på. Foto: NTB scanpix

– Barn i barnehagealder skal være omgitt av trygge voksenpersoner. Vi applauderer derfor alle mulige tiltak som kan sikre et enda bedre vern for barn i barnehagen, og imøteser gjerne en ny gjennomgang av dagens regelverk om politiattest, sier Lindboe.

TV 2 omtalte nylig en sak der en mannlig barnehageansatt var siktet for å ha begått seksuelt overgrep mot ni barn i en og samme barnehage.

Saken ble henlagt på bevisets stilling, men seks av barna ble tilkjent voldsoffererstatning da kontoret for voldsoffererstatning mener det er en klar sannsynlighetsovervekt for at barna er utsatt for overgrep av omsorgspersonen.

Da siktelsen er frafalt kan denne mannen, og andre i samme situasjon, fortsatt jobbe i barnehage og skole. Dette er det mange som reagerer på.

– Falsk trygghet

Silje Vold, spesialrådgiver i barns beskyttelse, vold og seksuelle overgrep i Redd Barna sier at dette er en problemstilling de er kjent med.

– Vi er enig i at det er på tide med en gjennomgang av regelverket, for å sikre bedre vern av barn. Men en eventuell gjennomgang må vurderes grundig. Kravet om politiattest er en ting, men det kan også gi en falsk trygghet da man uansett ikke klarer å fange opp alle som kan begå overgrep, sier Vold.

Hun sier at de som drifter barnehagene må ha som utgangspunkt at det finnes voksne som kan misbruke barna.

– Vi vet at seksuelt misbruk av barn skjer på alle arenaer hvor det er barn, og vi vet at det dessverre er store mørketall. Men uansett hvor gode registre vi har, er forebygging det det beste middelet for å forhindre overgrep, sier Vold.

Begrense muligheten for overgrep

Hun tar utgangspunkt i TV 2s ferske sak der en mannlig barnehageansatt var siktet for å ha begått seksuelt overgrep mot flere barn i samme barnehage. I den saken skal den mannlige barnehageansatte ha vært alene med barna når de andre ansatte hadde ukentlige personalmøter.

– Det viser mangel på rutiner at en enkelt ansatt har vært så mye alene med barna. Vi mener det viktigste barnehager kan gjøre for forhindre overgrep er å gi både barn og voksne kunnskap om temaet. Samt ha gode rutiner og beredskapsplaner for å begrense muligheten for at enkelte ansatte er alene med barna over lengre tid, sier Vold.

I 2017 produserte Redd Barna med Bivrost Film og NRK Super animasjonsserien «Kroppen min eier jeg» om seksuelle overgrep for barn, og hva man skal gjøre dersom du blir utsatt for det.

Skoler og barnehager over hele landet har vist filmene. Etter serien har flere barn turt å varsle om overgrep.

– Barn får viktig kunnskap om kropp, grenser og overgrep. Dette gir barn en bedre forståelse av, og respekt for, hverandres grenser, og barna lærer hvordan de kan få hjelp, sier Vold.

Til høsten starter Redd Barna opp et nytt prosjekt for å utvikle veiledningsmateriell og samtalekort slik at filmene kan brukes i større grad i barnehager, sier spesialrådgiveren.

Barnas verneombud

Anne Lindboe i PBL sier at barns rettssikkerhet og vern mot seksuelle overgrep er et svært viktig satsingsområde for Private barnehagers landsorganisasjon.

– Vi har blant annet inngått et samarbeid med Stine Sofies Stiftelse, hvor målet er at alle våre medlemsbarnehager skal ha et barnas verneombud med spesiell kompetanse på å se og avdekke barn som utsettes for vold og overgrep, sier Lindboe.

PBL anbefaler barnehager på det sterkeste å sikre barna i tilfeller hvor det kan foreligge mistanke.

– Det gjelder også i noen tilfeller ansatte i barnehagen, på tross av manglende dom, ikke ønsker at skal jobbe i barnehagen. Vi ser et økende problem med saker hvor det ikke ender med dom. Vi anbefaler derfor alle barnehager svært gode rutiner i forhold til research, cv og referanser, sier administrerende direktør i PBL.

Lindboe sier at et eget register over denne type saker imidlertid reiser kompliserte juridiske og etiske problemstillinger.

– Dette er en sak som må utredes grundig. Men vi er for at dette skal utredes i likhet med noen andre problemstillinger vi har tatt opp tidligere. Som det å kunne stille krav om politiattest hvis søkeren har oppholdt seg i andre land. Dette «hullet» vet PBL har ført til at nordmenn, som er dømt for overgrep i andre land, likevel har kunnet ta seg arbeid i Norge med en politiattest utstedt i Norge som er blank, sier Lindboe.

Ingen garanti

Statssekretær Julie Midtgarden Remen i Kunnskapsdepartementet sier at barn og foreldre skal være trygge på at barna får en god start på livet i barnehagen.

– Krav om politiattest for ansatte i barnehager er viktig, men krav om politiattest er bare et av flere tiltak for å forhindre overgrep mot barn. Barnehagene skal jobbe forebyggende og ha interne rutiner for å forhindre overgrep, sier Midtgarden Remen.

Statssekretæren legger til at en ren politiattest på ansettelsestidspunktet er ikke en garanti for at personen er egnet til å jobbe i barnehage, eller ikke begår lovbrudd senere. Ved ansettelse må barnehageeier alltid vurdere om personen er egnet for jobben.

– Det er politiet som er ansvarlig straffeforfølgning av lovbrudd og som har oversikt over siktelser og henleggelser, også når det gjelder overgrep mot mindreårige. Politiet har også anledning til å utlevere opplysninger dersom det er nødvendig for å forebygge eller avverge lovbrudd, sier Midtgarden Remen.

– Høy terskel

Leder for juridisk stab i Politidirektoratet (POD), Kristine Langkaas sier at kravet om politiattest skal særlig bidra til å forebygge kriminalitet, ved at personer ikke får bestemte stillinger, funksjoner, tillatelser, oppgaver eller lignende som de ikke er egnet til.

Politiattestkravet har som formål å skape økt trygghet og sikkerhet for arbeidsgiver og tredjepersoner.

  • Alle som ansettes fast eller midlertidig i barnehage skal levere politiattest.
  • Personer som er dømt for seksuelle overgrep mot mindreårige har yrkesforbud i barnehage.
  • Det er et krav om at attesten ikke skal være mer enn tre måneder gammel når den leveres.
  • Dette skal sikre at nyere siktelser, tiltaler, vedtak og domfellelser vises.
  • Barnehagen har mulighet til å innhente oppdaterte opplysninger fra politiet om en person som allerede er ansatt.
  • Politiet har også adgang til å utlevere opplysninger av eget tiltak dersom det er nødvendig for å forebygge eller avverge lovbrudd.

Barnehageloven stiller krav om at faste og midlertidig ansatte i barnehager skal legge frem politiattest. Loven åpner kun for at opplysninger om at en personen er siktet, tiltalt, har vedtatt forelegg eller er tidligere straffet for de angitte lovbrudd skal påføres attesten.

– Politiet har unntaksvis adgang til å utlevere taushetsbelagte opplysninger utover det som påføres i en politiattest. Dette kan blant annet være opplysninger som knytter seg til henlagte straffesaker, sier Langkaas.

I forbindelse med utstedelse av politiattest har politiet benyttet seg av adgangen til å utlevere opplysninger til arbeidsgiver etter disse unntakshjemlene.

POD opplyser at det er imidlertid en forholdsvis høy terskel for politiets adgang til å utlevere opplysninger som ikke skal anmerkes på politiattest. En annen praksis vil kunne uthule politiattestinstituttet.

Kraftig økning

Anmeldelser av seksuell omgang og voldtekt av barn under 14 år økte med 80,7 prosent fra 2014 til 2018, og med 14,7 prosent fra 2017 til 2018.

De siste årene har det også vært en kraftig økning i antall avhør ved barnehusene. Fra 2013 til 2017 var økningen i antall tilrettelagte avhør på 135 prosent.

I 2017 ble det gjennomført 6443 tilrettelagte avhør ved de 11 barnehusene, 1099 av disse var såkalt sekvensielle avhør som benyttes ved avhør av barn under seks år og særlig sårbare voksne.

I 2017 behandlet kontoret for voldsoffererstatning 463 saker som omhandlet erstatning og seksuell omgang med barn. Av disse ble 292 saker innvilget erstatning.

Tilsvarende tall for 2018 var totalt 565 saker, mens 366 av dem fikk innvilget voldsoffererstatning.