Det raser en bompengedebatt over landet. Tonen er hissig og frontene steile. Det er vesentlige argumenter på begge sider: Den økonomisk belastningen for den enkelte, miljø- og klimagevinsten, bedre kollektivtilbud, at Norge er et rikt land som bør betale for nye veger på annet vis enn ved bompenger, og målet om at trafikkveksten i byene skal tas med kollektivtransport, sykling og gange.

Stor trafikksikkerhetsgevinst

Det er Stortinget som har bestemt at vegbygging i Norge skal finansieres helt eller delvis med bompenger, og vi i Statens vegvesen forholder oss selvsagt til det. Det er fullt mulig å forstå argumentene på begge sider, men samtidig er det grunn til å minne om den store trafikksikkerhetsgevinsten vi har hatt fordi vi har kunnet holde et høyt tempo i byggingen av nye og sikrere veger.

I 2008 ble 255 personer drept i trafikken her i landet. I 2018 var tallet 108, altså en reduksjon på nesten 60 prosent.

Gjennom disse ti åra er hundrevis av liv spart, enorme menneskelige tragedier unngått. Sannsynligvis kjenner vi alle noen som ikke har omkommet i trafikken – takket være at vegene er blitt sikrere.

På veger med stor trafikk er midtrekkverk, og andre former for fysisk skille mellom kjøreretningene, et helt avgjørende tiltak for å øke trafikksikkerheten. På E6 mellom Hamar og Lillehammer, en strekning som år etter år tok en rekke menneskeliv på tragisk vis, er ulykkene nærmest utradert etter at vi for noen år siden satte opp tre mil med midtrekkverk.

MANGE LIV ER SPART: Bompenger har finansiert en rekke trafikksikkerhetstiltak, skriver Per Morten Lund i Statens vegvesen. Foto: Knut Opeide/Statens vegvesen
MANGE LIV ER SPART: Bompenger har finansiert en rekke trafikksikkerhetstiltak, skriver Per Morten Lund i Statens vegvesen. Foto: Knut Opeide/Statens vegvesen

Politikerne avgjør finansieringsform

I Region øst (Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark og Oppland), som er den delen av landet jeg kjenner best, har Statens vegvesen de siste åra investert mer enn 60 milliarder kroner i motorveger med fysisk midtdeler, og de har i stor grad vært finansiert med bompenger: Ny E6 gjennom Østfold, Akershus og Hedmark. E18 gjennom Østfold og Oslo. E6 i Gudbrandsdalen og deler av E16 Kløfta-Kongsvinger og E16 Sandvika-Skaret. Rv. 22 på Romerike, rv. 4 på Hadeland og rv. 150 i Oslo.

Dette er eksempler fra «min» region, andre deler av landet har lignende resultater å vise til.

Aldri før har det vært bygget så mye trafikksikker veg på så kort tid her i landet, og mye av det hadde trolig ikke blitt bygget om det ikke var for bompengene.

Så skal vi vokte oss vel for å tro at kampen mot trafikkdøden er vunnet, for det er den ikke. Ved utgangen av april i år var det 31 drepte i trafikken i hele landet, mot 24 i fjor og 23 i 2017. Hver ulykke er en for mye! Statens vegvesen jobber med nullvisjonen som ledestjerne.

Med den utviklingen vi har hatt de senere årene kan dette bli mer enn en visjon. Nå ser vi at det faktisk kan være mulig å nå målet om null drepte eller hardt skadde i vegtrafikken. Men for å komme dit, trengs det fortsatt store investeringer for å gjøre vegene våre sikrere, og så må det være opp til politikerne å avgjøre hvordan vegene skal finansieres.