KJEMPER: Sylvia og Trond Rikard Ensby jobber fortsatt for å få sønnen sin tilbake.
KJEMPER: Sylvia og Trond Rikard Ensby jobber fortsatt for å få sønnen sin tilbake. Foto: Olav T. Hustad Wold

kjemper for å se barnet sitt:

– Vi ble fratatt samvær med sønnen vår uten lovlig vedtak

Sylvia og Trond Ensby får støtte fra Sivilombudsmannen, som kritiserer barnevernet og Fylkesmannen.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Barnevernet stanset samværet mellom Trond og Sylvia Ensby og sønnen deres, til tross for at det ikke forelå en rettskraftig avgjørelse om tvangsadopsjon av sønnen.

Nå kritiseres Fylkesmannen i Buskerud for ikke å ha gått grundig nok inn i saken da den ble klaget inn.

– Stor betydning

Det er Sivilombudsmannen som har avgitt uttalelse i saken. Også barnevernet kritiseres for å ha tatt beslutningen om å stanse samværet på feil grunnlag, og trolig i strid med barnevernloven.

Samværet ble stanset etter at Lagmannsretten hadde besluttet tvangsadopsjon. Men dommen var ikke rettskraftig, fordi den ble anket til Høyesterett.

For Trond og Sylvia Ensby er uttalelsen fra Sivilombudsmannen viktig, for de kjemper fortsatt for å få sønnen sin tilbake.

Nå er saken deres akseptert for behandling i den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMK).

– Denne avgjørelsen kan få stor betydning i EMK-saken, for den dokumenterer nok en gang feil gjort av barnevernet, sier Trond Ensby som klaget til Fylkesmannen fordi han mente samværet måtte avgjøres i Fylkesnemnda.

Barnevernloven

– Ombudsmannen kan vanskelig se at barnevernloven ga kommunen myndighet til å begrense retten til samvær etter omsorgsovertakelsen, skriver sivilombudsmann Aage Thor Falkanger i sin uttalelse.

Han kan heller ikke se at avgjørelsen i lagmannsretten innebar noen begrensning i samværsretten fram til adopsjonen ble gjennomført.

Sivilombudsmannen mener Fylkesmannen i større grad skulle foretatt en utredning av kommunens hjemmelsgrunnlag, før de vurderte om det skulle opprettes tilsynsak.

Det ble ingen tilsynsak. I stedet ble saken sendt tilbake til kommunen for oppfølging.

– Hjemlet i nødrett

Ringerike kommune har oppgitt at samværet ble stanset fordi det ikke var til barnets beste og ville føre til belastninger.

Fylkesmannen har overfor Sivilombudsmannen gitt ytterligere opplysninger om barnevernets begrunnelse. Det skal ha blitt anført at avgjørelsen om å avslutte samværet var hjemlet i nødrettsbetraktninger.

Trond Rikard Ensby. Foto: TV 2
Trond Rikard Ensby. Foto: TV 2

– Slik saken er opplyst forelå det heller ikke en slik akutt fare for liv eller helse at kommunen kunne anses å ha hjemmel i nødrett, skriver Sivilombudsmannen.

Trond Ensby forstår ikke bruken av nødrett som argument mot samvær, som skjer under tilsyn og med fosterforeldrene tilstede.

– Flere psykologer har jo uttalt at samværene var noe sønnen vår satte pris på. Det er fryktelig synd at han skal vokse opp og en dag forstå at han ble fratatt alle muligheter til å treffe sine foreldre på grunn av en feilvurdering fra barneverntjenesten, sier han.

Seksjonsjef Atle Grønstøl hos fylkesmannen sier de nå skal gjennomgå kritikken som reises fra Sivilombudsmannen.

– Vi vil se på vår praksis i slike saker og gjøre endringer om det er nødvendig. Det blir også vurdert om Ringerike kommune skal gis råd og veiledning for å sikre at barnevernloven følges i slike samværssaker, sier han.

Kommunen vil ikke svare på om de beklager at de stanset samværet før det forelå en rettskraftig dom.

– Ringerike kommune avventer fylkesmannens behandling og vil derfor ikke kommentere dette nå, skriver kommunikasjonssjef Mats Øieren til TV 2.

TV 2 fulgte saken

TV 2 fulgte i en serie saker foreldrenes kamp for å beholde sønnen sin. Ekteparet mener en gammel utviklingshemmings-diagnose, som er dokumentert feil, ble brukt mot Sylvia.

Allerede da paret skulle utredes på et senter for foreldre og barn, sto det i tiltaksplanen at moren ikke skulle være alene med barnet. Og da gutten var sju uker gammel ble han tatt fra foreldrene og plassert i fosterhjem.

I fylkesnemnda fikk foreldrene omsorgsretten for sønnen. Men deretter tapte paret både i tingretten og lagmannsretten. Barnet ble besluttet tvangsadoptert.

Det skjedde til tross for at to sakkyndige psykologer hadde konkludert med at foreldrene er i stand til å tilby barnet god omsorg med bistand fra nettverk og hjelpetiltak.

Lagmannsretten mente foreldrene ikke har god nok omsorgsevne, og la vekt på vitneutsagn fra barnevernet, rapporter fra fødeavdelingen og foreldre-barnsenterets vurdering.

Vedtaket om tvangsadopsjon ble blant annet begrunnet med at barnet ble tatt tidlig og har sin tilknytning i fosterhjemmet. Det ble lagt vekt på at barnet er særlig sårbart og at samvær med foreldrene kan være negativt for utviklingen.