Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I lengre tid svindlet ansatte og ledere i nettkatalogselskapet 1801 Nummeropplysninga norske selskaper for flere millioner kroner. TV 2 Nyhetene avslørte svindelen i 2016 etter flere måneders gransking av selskapet og politiet startet etterforskning.

De to sentrale lederne i selskapet, Jonas Voldhagen Myrvold og Amir Spjøtvold Mian, tilsto svindelen og godtok såkalt tilståelsesdom. Påtalemyndigheten og de tiltalte var enige om straffepåstanden og forhandlingene i rettsmøtet var derfor ikke lagt opp med bevisførsel vedrørende straffens lengde slik det ellers ville vært gjort.

Retten doblet dommen

Påtalemyndighetens påstand var en straff på to år og to måneders fengsel hvorav halvparten ble gjort betinget. Sør-Trøndelag tingrett mente derimot at aktors påstand var for lav og dømte de to mennene til to år og fire måneders ubetinget fengsel. I praksis mer enn dobbelt så lang tid i fengsel enn påtalemyndighetens påstand.

Begge de tiltaltes forsvarere reagerte på at tingretten dømte langt strengere enn det som var påtalemyndighetens påstand.

Selv om retten står fritt til å idømme en lavere eller strengere straff enn påtalemyndighetens påstand, mente forsvarerne at retten ikke tok hensyn den avtalen som ble gjort mellom påtalemyndigheten og de tiltalte og deres forsvarere.

Dommen opphevet

Forsvarerne anket dommene og mente det var begått saksbehandlingsfeil. Frostating lagmannsrett sier seg enig i dette, og i en fersk enstemmig kjennelse opphever lagmannsretten dommen fra tingretten. I lagmannsrettens kjennelse står det blant annet:

«Det var forhåndsberammet fem ukers hovedforhandling og påtalemyndigheten og forsvarere hadde over en lang periode vært i dialog for å vurdere om det var mulighet for pådømmelse som tilståelsessak. Både omfanget av bedrageriet og lengden på en ubetinget fengselsstraff var tema. Ingen av de tiltalte erkjente straffskyld for deler av tiltalen og møtende aktor frafalt denne posten. I et slikt perspektiv er det betenkelig med en pådømmelse som tilståelsessak, uten å tilkjennegi at retten vurderer å gjøre hele straffen ubetinget. For å sikre en reell toinstansbehandling, er det lagmannsrettens mening at verken en henvisning av straffeutmålingsanken, jf straffeprosessloven § 325, eller en dom etter straffeprosessloven §322 første ledd nummer 3 vil være hensiktsmessig. Tingrettens som blir etter dette å oppheve. Dommen er enstemmig.»

– Som ventet

Tall fra Virke viste at syv av ti norske virksomheter ble i 2016 svindlet eller forsøkt svindlet av useriøse katalogselskaper. Nå blir det trolig ny rettsbehandling i tingretten.

Amir Mian sier til TV 2 at han vil vurdere hvordan han eventuelt vil stille seg til en ny tilståelsesdom dersom det blir aktuelt.

Jonas Voldhagen Myrvolds forsvarer, John Christian Elden, sier til TV 2 at opphevelsen av dommen er som ventet.

– Så får vi bare avvente neste skritt, skriver han i en tekstmelding.