I sin årlige kontroll og revisjon av budsjettåret 2017 mener riksrevisjonen at det er kritikkverdig at kulturdepartementet ikke har sørget for at det i større grad får relevant informasjon fra NIF, slik at de kan vurdere om viktige idrettspolitiske mål nås.

Det heter i riksrevisjonens konklusjon at NIFs styring og forvaltning ikke er lagt godt nok til rette.

De mener at en større andel av spillemidlene kunne ha blitt brukt til idrettslig aktivitet og til å ivareta medlemsorganisasjonene. De mener det er uklart om NIF når målene for prioriterte grupper.

Riksrevisjonen understreker viktigheten av at Kulturdepartementet sørger for å få et bedre grunnlag for å vurdere hvordan tilskudd til NIF bidrar til å nå vesentlige idrettspolitiske mål.

I en pressemelding tar NIF rapporten til etterretning og imøteser en god dialog med departementet.

– Vi vil jobbe for tydeligere mål og videreutvikling av dynamiske måleverktøy som gir oss god og løpende innsikt på at de tiltakene og virkemidlene som igangsettes gir ønsket effekt i hele idrettsorganisasjonen. Samtidig er det positive utviklingstrekk i norsk idrett. Antall medlemskap øker, flere kvinner deltar både i aktivitet og ledende verv, og det jobbes godt med både utviklingsplaner og handlingsplaner for å bedre tilretteleggingen for funksjonshemmede, sier NIFs generalsekretær, Karen Kvalevåg.

(©NTB)