BUDSJETT: På mandag legger finansminister Siv Jensen frem forslag til statsbudsjett for neste år.
BUDSJETT: På mandag legger finansminister Siv Jensen frem forslag til statsbudsjett for neste år. Foto: Berg-rusten, Ole/Scanpix

se lekkasje-listen:

Dette vet vi allerede om statsbudsjettet

Mandag klokken 10 legges statsbudsjettet frem, men flere detaljer er allerede kjent.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) er etter det TV 2 erfarer en av statsrådene som stikker av med den største økningen i forslaget til neste års statsbudsjett. Også forsvars- og bistandsbudsjettet øker.

Etter det TV 2 erfarer kutter regjeringen i formuesskatten, mest på arbeidende kapital, som KrF tidligere har støttet, ved å senke verdsettelsen av aksjer og driftsmidler fra 80 til 75 prosent. Også bunnfradraget økes.

Ut over dette blir det etter det TV 2 erfarer bare gjort beskjedne grep på skatt i budsjettet, som kan bli siste fra den borgerlige regjeringen.

Samferdsel

 • Regjeringen vil bevilge til sammen 27 milliarder kroner til ulike jernbaneprosjekter i statsbudsjettet for 2019. Det er 12 prosent mer enn i årets budsjett. Det kommer blant annet penger til intercity-utbygging på Vestfoldbanen, planlegging av intercity-strekninger på Østfoldbanen og en ny Oslo-tunnel.
 • Det bevilges 160 millioner til å kjøpe flere nye togsett, avslørte samferdelsminister Jon Georg Dale (Frp) til TV 2 tidligere i høst. Det skal kjøpes 11 nye togsett, og målet er å forsterke kapasiteten i det sentrale Østlandsområdet. De nye togene vil også få bedre internett- og mobildekning.
 • Regjeringen foreslår å sette av nær 1,1 milliarder kroner til skredsikring av riksveier, samt 800 millioner kroner til skredsikring av fylkesveiene.
 • Bevilgningene til vedlikehold av riksveier blir foreslått økt med 400 millioner kroner. Mesteparten skal gå til tunneler. Regjeringen setter også av 25 millioner kroner til forsterking av bruer på fylkesveiene.

 • Satsingen på gang- og sykkelvei øker med 45 prosent til 3,7 milliarder kroner. Regjeringen setter også av 391 millioner kroner til bygging av Fornebubanen.
 • 50 millioner kroner settes av til effektivisering og miljøtiltak ved landets havner, melder Teknisk Ukeblad. Hensikten er å få flere transportører til å frakte gods sjøveien framfor på veiene.
 • Nye E18 mellom Retvet og Vinterbro i Akershus tilgodeses med 43 millioner kroner, melder Østlandets Blad. Midlene skal gå til grunnerverv, arkeologiske undersøkelser og grunnundersøkelser. Prosjektet har en kostnadsramme på 7,9 milliarder kroner.

Skatt og avgift

 • Regjeringen øker bunnfradraget og aksjerabatten i statsbudsjettet. Det vil gi 690 millioner kroner mindre til staten, ifølge Dagens Næringsliv. Ifølge avisen kommer regjeringen ikke til å røre prosentsatsen i formuesskatten, men bunnfradraget økes noe, og verdsettelsen av aksjer og driftsmidler kuttes fra 80 til 75 prosent. Verdsettelsen av aksjer og driftsmidler kuttes fra 80 til 75 prosent. KrF har støttet økning av aksjerabatten tidligere. Dette innebærer at skatten på såkalt arbeidende kapital senkes.

 • Regjeringen vil fra nyttår innføre en ordning med at arbeidsgivere må innrapportere, foreta forskuddstrekk og betale arbeidsgiveravgift på tips ansatte mottar.
 • Regjeringen foreslår gunstigere skattebetingelser på pensjonen til selvstendig næringsdrivende. Forslaget vil koste staten 65 millioner kroner.

Politi og forsvar

 • I statsbudsjettet for 2019 vil regjeringen bevilge totalt 535 millioner kroner ekstra til Heimevernet, Forsvaret og politiet, ifølge Aftenposten. Dersom regjeringens budsjettforslag går gjennom, får Heimevernet 130 millioner, Forsvaret 216 millioner og politiet 188 millioner kroner i nye midler. Politiets ekstra midler skal i hovedsak gå til Politidirektoratets plan for å sikre skjermingsverdige objekter i løpet av 2020.
 • Det bevilges ytterligere 40 millioner til bekjempelse av gjengkriminalitet i Oslo, meldte VG tidligere i høst. En ekstrabevilgning på 30 millioner fra i fjor videreføres også. De 40 millionene er fordelt på 16 millioner kroner til Oslo-politiet, 8 millioner til Kripos og Økokrim og 16 millioner kroner til konfliktrådet. ​​​
 • Det bevilges 19 millioner til behandling av seksuelle overgripere, meldte TV 2 i september. Regjeringen vil gi et bedre, landsdekkende behandlingstilbud i fengsel til dem som dømmes for seksuelle overgrep. Disse millionene er en del av den større budsjettøkningen for tiltak mot vold og overgrep.​

Kommuner

 • Regjeringen vil øke bistandsbudsjettet til 37,8 milliarder kroner. Det er en økning på 7,1 prosent fra i år. Det var Venstre-leder Trine Skei Grande som kom med lekkasjen i forrige uke.
 • Regjeringen vil bevilge nær 50 millioner kroner til de minste dagligvarebutikkene i distriktene. Det er en liten økning fra satsingen i 2018. Dermed opprettholdes den økonomiske støtten gjennom det regjeringen kaller Merkur-programmet, skriver ANB.

Bistand

 • Regjeringen foreslår å bruke 37,8 milliarder kroner på bistand i 2019. Det tilsvarer 1 prosent av BNI (bruttonasjonalinntekt), slik de lovet i Jeløya-erklæringen og betyr en økning på 2,5 milliarder kroner eller 7,1 prosent fra 2018.
 • Regjeringen vil bruke drøyt 1,1 milliarder kroner på fornybar energi i utviklingsland i 2019. Det foreslås å øke bevilgningen med 430 millioner kroner.

Skole, utdanning og integrering

 • Det bevilges 50 millioner til de såkalte lærerspesialistene, meldte Dagbladet i forrige uke. Ordningen har vært prøvd ut på norske skoler siden 2015, og innebærer at spesialistene skal bidra med kompetanseheving ved sine skoler. For denne jobben får de et ekstra lønnstillegg. Millionene skal gå til å ansette flere spesialister og øke lønnstillegget de får.​
 • Regjeringen vil bevilge 17 millioner mer i statsbudsjettet for 2019 sammenlignet med i år til kampen mot mobbing. Ekstramidlene skal sørge for raskere saksbehandling av mobbesaker.

 • Nasjonal arena for kvalitet i høyere utdanning styrkes med 25 millioner kroner i forslaget til statsbudsjett for 2019, skriver Nettavisen.
 • Regjeringen vil bruke 7,1 millioner kroner til opprettelsen av en folkehøyskole på Svalbard.

 • Regjeringen vil bruke 16 millioner på videreutdanning av lærere i voksenopplæring av innvandrere.
 • Regjeringen vil doble bevilgningen til såkalte kombinasjonsklasser, der innvandrerungdom kan ta både grunnopplæring og videregående skole samtidig. Det settes av 70 millioner.
 • Det blir foreslått å sette av 9 millioner til å styrke kvaliteten og standardisere innholdet i kommunenes introduksjonsprogram.

Barn og familie

 • Regjeringen foreslår å sette av til sammen 181 millioner kroner til tiltak for å bekjempe barnefattigdom. For lavinntektsfamilier settes det av 46 millioner til gratis kjernetid i barnehage for toåringer, 60 millioner skal styrke bostøtteordningen, om lag 40 millioner går til områdesatsing, 20 millioner til pilotprosjekt for deltakelse i fritidsaktiviteter og 5 millioner til ferietiltak i regi av Røde Kors og Den Norske Turistforening.
 • Regjeringen vil øke Forbrukertilsynets budsjett med 6 millioner øremerket blant annet tilsyn og oppfølging av merking av reklame hos bloggere og influensere.

 • Barne- og likestillingsdepartmentet bevilger 67 millioner til tiltak mot vold og overgrep. Av disse millionene går blant annet 17 millioner til tiltak mot mobbing, og fem millioner går til verktøy som skal hjelpe kommuner med å avdekke overgrep mot barn.

Helse og eldre

 • Det bevilges fire millioner kroner til å etablere et nasjonalt eldre-, pasient- og brukerombud i budsjettet for 2019, ifølge VG. Formålet med det nye ombudet er å bedre eldreomsorgen.
 • Regjeringen går for innbygging av nytt sykehus i Hammerfest. Det betyr at der ligger det en bevilgning på 1,9 milliarder kroner for å realisere prosjektet inkludert universitetsarealer for Universitetet i Tromsø, skriver iFinnmark.no.
 • Også i Narvik skal det bygges nytt sykehus. Regjeringen foreslår å sette av 1,7 milliarder kroner, skriver Dagens Medisin.
 • Regjeringen foreslår i neste års statsbudsjett at det skal være en kommunepsykolog i alle norske kommuner og setter av 50 millioner kroner.
 • Regjeringen setter av 48 millioner kroner til viderefølring av eldrereformen.

Kultur

 • Regjeringen foreslår en økning på 50 millioner kroner til ulike filmformål i budsjettforslaget for 2019. et er allerede klart at regjeringen vil utsette salget av Filmparken på Jar i Bærum, sier kulturministeren til Budstikka.

 • Regjeringen vil bevilge 400.000 kroner til Opera Nordfjord sitt prosjekt «Fargespel», skriver Fjordabladet.

 • Regjeringen setter av seks millioner kroner til sammenslåingen mellom Museum Vest og Bergen Sjøfartsmuseum, skriver BA.
 • Regjeringen vil bevilge 2,5 millioner kroner til drift av Vikersund hoppsenter.
 • Regjeringen setter av 175 millioner kroner til bygging av den omstridte kunstsiloen i Kristiansand, skriver Fædrelandsvennen.​

Arbeid

 • Regjeringen foreslår å bevilge 22,5 millioner kroner til å opprette 200 nye tilrettelagte arbeidsplasser for psykisk utviklingshemmede.
 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningene med nær 100 millioner kroner til lærlinger, kompetanseheving og omstilling i statsbudsjettet for neste år, skriver Dagsavisen.

Olje og energi

 • Regjeringen foreslår å bevilge 50 millioner til kartlegging av en stor havbunnsstruktur som går over delelinjen mot Russland.

Klima og miljø

 • Regjeringen øke bevilgningene med 400 millioner kroner til arbeidet med å rense verdenshavene for plastavfall.
 • Regjeringen vil bevilge over 3 milliarder kroner til Enova. Det er 344 millioner kroner mer enn i årets budsjett.