TV 2 får kritikk i PFU

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

I TV 2-programmet «Helsekontrollen» ble det publisert et innslag om en kunde som følte seg lurt av et firma. Kunden hadde bestilt slankepiller på nett – og angret på kjøpet. Men med slankepillene fulgte det et abonnement, som det skulle vise seg vanskelig å få avsluttet. Forbrukertilsynet viste til angrerettloven og at man har rett til å si opp et abonnement uten begrunnelse. Også selve markedsføringen av pillene ble kritisert, samt daglig leders kundehåndtering. Det ble også publisert en nettartikkel om saken.

Klager er daglig leder av det kritiserte firma, som klager via advokat. Klager ønsket ikke å stille opp i TV-intervju, men ba om å få svare på alle spørsmål skriftlig. Ifølge klager respekterte ikke TV 2 dette, men truet med å komme å filme utenfor hans private bopel, noe klager mener er et brudd på punkt 4.3 i Vær Varsom-plakaten (VVP). Videre anføres at klagers skriftlige svar ble gjengitt på en rask, rotete og uriktig måte i innslaget, noe klager mener er brudd på VVP punkt 3.7. Klager mener det er så mange feil i gjengivelsen av faktum og så mange inntrykk forsøkt skapt på uriktig grunnlag, at både innslag og nettartikkel bryter med VVP punkt 3.2. Klager hevder omtalen har fått store konsekvenser for selskapet.

TV 2 avviser å ha brutt god presseskikk. TV 2 hevder at omtalen er preget av de valg som klager selv gjorde ved ikke ville å stille opp til intervju. Klager kunne selv gjennom bredere medvirkning påvirket form og innhold og oppklart eventuelle misforståelser, skriver TV 2. At TV 2 valgte denne måten å gjengi klagers svar på, mener TV 2 ikke er brudd på god presseskikk. Videre anføres det at det publiserte er korrekt, og at de faktiske forhold som omtalen bygger på er uomstridt. TV 2 mener den har løftet frem en viktig sak og informert publikum om deres forbrukerrettigheter. TV 2 avviser å ha fremsatt trusler, og har heller ikke publisert noe av privat og personlig karakter.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) mener TV 2 hadde rett til å sette et kritisk søkelys på selskapet, spesielt måten de markedsførte pillene på. At TV 2 også videreformidlet kundens opplevelser, mener PFU er innenfor det presseetiske, jf. VVP punkt 1.4 om pressens rett til å informere om det som skjer og avdekke kritikkverdige forhold. Utvalget forstår at det i en sak, som skal fortelles på en visuelt interessant måte, er vanskelig å fortelle alt. Men, som utvalget har understreket i en rekke uttalelser, vinklingen må ikke gå på bekostning av etterretteligheten, da kan vesentlige faktaopplysninger og viktige sider ved saken gå tapt.

Utvalget mener TV 2 ikke har brutt punkt 4.3, som gjelder klagers privatliv.

At klager ikke ønsket å stille til et intervju, gjorde at TV 2 måtte sikre hans samtidige imøtegåelse på annet vis. Utvalget merker seg at klager skriftlig imøtegikk de beskyldingene som skulle publiseres. Etter utvalgets mening kan ikke klager forvente at alle svar gjengis i sin helhet. Det avgjørende er at meningsinnholdet i uttalelsene opprettholdes, jf. VVP punkt 3.7. Etter utvalgets mening fremkom klagers synspunkter på en akseptabel måte, selv om deler av ett svar ikke ble publisert i TV-innslaget. Utvalget merker seg at svaret ble publisert i sin helhet i nettartikkelen.

Det utvalget imidlertid reagerer på, er at TV 2 har kuttet informasjon som var vesentlig for forståelsen av saken, jf. VVP punkt 3.2. Selv om enkeltopplysninger i saken hver for seg var korrekte, så mener utvalget at saken ikke ble opplyst bredt nok fordi en viktig informasjonsbit ble utelatt. I dette tilfellet manglet opplysningen om at angreretten hadde utløpt. Selv om det ble gjort feil fra selskapets side, mener utvalget at utelatelsen av en sentral opplysning, gjorde fremstillingen misvisende og unødig rammende for klager.

TV 2 har opptrådt kritikkverdig på punkt 3.2 i Vær Varsom-plakaten.

Les hele uttalelsen her.

Oslo, 26. september 2018

Alf Bjarne Johnsen,

Frode Hansen, Stein Bjøntegård, Nina Hernæs,

Nina Fjeldheim, , Kristin Taraldsrud Hoff, Sylo Taraku