DOMMEN ER FALT: I dag fikk Molde-spilleren dommen i voldtektssaken.
DOMMEN ER FALT: I dag fikk Molde-spilleren dommen i voldtektssaken. Foto: Ekornesvåg, Svein Ove

Molde-spiller frifunnet i voldtektssaken

Molde-spilleren må likevel betale oppreisningserstatning til kvinnen.

Mandag falt dommen i rettssaken mot den voldtektstiltalte Molde-spilleren. Spilleren ble frifunnet i Romsdal tingrett.

Han må likevel betale en oppreisningserstatning på 150 000 kroner.

Statsadvokaten har besluttet å anke frifinnelsen.

Flertallet av dommerne er kommet til at det foreligger rimelig og fornuftig tvil hva angår skyldspørsmålet. Flertallet mener at det ikke kan ses bort fra at hendelsesforløpet i det vesentlige kan ha vært som beskrevet av Molde-spilleren.

Hva gjelder spørsmålet om oppreisningserstatning heter det i domsavsigelsen at flertallet "er av den oppfatning at det foreligger klar sannsynlighetsovervekt for at Molde-spilleren har hatt samleie med kvinnen mens hun sov, og at hun i kombinasjon med beruselse ikke var i stand til å motsette seg dette."

Beviskravet for å dømmes etter straffeloven er høyere enn for å bli idømt oppreisningserstatning. For å idømme straff kreves det tilnærmet sikkerhet, mens det i spørsmålet om erstatning holder med klar sannsynlighetsovervekt i denne typen saker.

Etter skadeserstatningsloven § 3-5 første ledd bokstav a kan den som forsettlig eller grovt uaktsomt har voldt «skade» på en person, pålegges å betale skadelidte oppreisning for «den voldte tort og smerte og for annen krenking eller skade av ikke–økonomisk art». Det samme gjelder etter bokstav b for den som har «tilføyd krenking eller utvist misleg atferd som nevnt i § 3-3». Dette omfatter blant annet straffeloven § 291. Rettens leder er kommet til at Molde-spilleren utvilsomt har foretatt handlingen.

Flertallet anser at det er klar sannsynlighetsovervekt for at Molde-spilleren foretok handlingen selv om han holdt det for sikkert eller overveiende sannsynlig at hun var ute av stand til å motsette seg den.

I en pressemelding skriver Molde FK at klubben "tar dommen i Romsdal Tingrett til etterretning. Dette er en alvorlig og krevende sak med flere sider som berører kvinnen, spilleren, klubben og andre. Molde FK vil gi flere uttalelser etter at klubbens administrasjon og styre har gitt saken en grundig behandling. Vi vil bruke den tiden som er nødvendig for å vurdere mulige utfall."

TV 2 pratet med Molde-spillerens forsvarer Øyvind Panzer-Iversen like etter frifinnelsen.

– Den umiddelbare reaksjonen er at det er riktig å frifinne ham på bakgrunn av det bevisbildet som forelå. Det kom ikke som noen overraskelse at det ble en frifinnende dom, sier Panzer-Iversen.

– Hvordan reagerte din klient?

– Det har selvfølgelig vært en stor belastning for ham gjennom lang tid. Han reagerte med lettelse da han fikk opplest resultatet på den strafferettslige delen av det.

– Han er overrasket over at han er blitt dømt til å betale oppreisningerstatning. Det vil vi bruke litt tid på å vurdere hvordan vi skal håndtere videre.

– Vi har ikke fått tid til å vurdere ordentlig grunnlaget for det enda, og ikke fått gått gjennom premissene grundig. Vi konstaterer at han er dømt til å betale oppreisningserstatning til fornærmede. Vi vil bruke de nærmeste dagene til å vurdere det kravet, og hvordan man skal håndtere det videre.

– Regner dere med at saken blir anket?

– Vi er forberedt på at det kan komme en anke til lagmannsretten, men igjen må jeg presisere at vi mener det er en helt riktig dom som Romsdal Tingrett har kommet til når det gjelder det strafferettslige.

– Hvordan har han reagert på hetsen han er blitt utsatt for?

– Det er tungt for en person som prøver å gjøre jobben sin å bli utsatt for den type handlinger. Han håper nå at han kan få tid til å gjøre jobben han er kommet hit for å gjøre.

– Mener det var gode bevis
​Statsadvokaten er overrasket over dommen.

– Nå har jeg gått gjennom dommen grundig, og ser at her er det grunnlag for anke, sier statsadvokat Ingvild Thorn Nordheim.

– Jeg er nok litt overrasket over dommen. Jeg mente det var gode bevis i denne saken. Det fikk jeg for så vidt med meg fagdommeren på. Han var i et mindretall, men mente det var utvilsomt at tiltalte hadde begått handlingen og gikk gjennom bevisene slik jeg mente det var riktig å vurdere, mens mindretallet mente det annerledes og valgte at de ikke kunne se bort fra tiltaltes forklaring og frifant for skyldkravet. Men de støttet fagdommers argumentasjon, og fant at det var klar sannynlighetsovervekt for at han hadde begått handlinga, og valgte derfor å dømme han til erstatning, sier hun.

– Hvorfor er det slik?

– Det er to ulike beviskrav. Man skal bevise utover rimelig tvil når det gjelder skyldkravet. Der var det dissens, mens når det gjelder kravet om erstatning er det klar sannsynlighetsovervekt. Det er en litt lavere terskel, som gjør at flertallet valgte å vurdere det annerledes.

– Har det vært en vanskelig sak?

– Saken har ikke i seg selv vært så vanskelig, men det har vært en del publisitet og medieinteresse rundt saken. Det er egentlig det som har gjort at den er blitt så omfattende som den er blitt, sier hun.

– Supporterne har hatt diskusjoner
​Reidar Sandblåst, lederen for Moldes supporterklubb Tornekrattet, sier det har vært en vanskelig sak.

KUN TAPERE: Reidar Sandblåst mener det har vært en vanskelig sak. Foto: Arne Rovick/TV 2
KUN TAPERE: Reidar Sandblåst mener det har vært en vanskelig sak. Foto: Arne Rovick/TV 2

– Vi tar dommen til etterretning. Det har vært en vanskelig sak der det kun er tapere, sier Sandblåst.

– Hvordan har det påvirket Molde og supporterne?

– Supporterne har hatt diskusjoner, og det må være lov. Ytringsfriheten er stor, sier han.

Hendelsen skjedde natt til søndag 14. mai 2017. Da hadde Molde-spilleren samleie med fornærmede «til tross for at XX var ute av stand til å motsette seg handlingen på grunn av søvntilstand og/eller beruselse».

Tingretten slår fast at dette strafferettslig ikke er bevist.

Under rettssaken i forrige uke forklarte statsadvokat Ingvild Thorn Norheim at fornærmede var på vorspiel 13. mai. De dro på byen og utestedet Rød.

Det ble etter hvert snakk om å dra på nachspiel, og fornærmede ble med en bekjent til tiltaltes bopel. Jenta hevder hun våknet av at Molde-spilleren lå over henne.

Hun mener hun må ha blitt voldtatt, mens hun sov eller var så beruset at hun var ute av stand til å få med seg hva som skjedde. Da hun våknet opp tok hun opp en samtale mellom seg og tiltalte. Det ble avspilt i sin helhet, i forbindelse med fornærmedes forklaring.

Det er ikke omstridt at det har vært et vaginalt samleie mellom tiltalte og den fornærmede. Det som er tema i saken er om samleiet var frivillig, eller slik som fornærmede hevder at det skjedde mens hun sov, eller var ute av stand til å motsette seg handlingen på grunn av beruselse.

På spørsmål om han erkjente straffskyld, svarte Molde-spilleren «nei».

Aktor la ned påstand om fire års fengsel, men seks dagers fratrekk for tid Molde-spilleren allerede har sittet fengslet.

Forsvarsadvokat Øyvind Panzer Iversen mente det var store huller i forklaringene til den fornærmede jenta i saken og ba om full frifinnelse av sin klient.

– Det er ikke nok om dere tror ganske mye mer på det hun sier, dere må utelukke hans forklaring som den riktige hvis dere skal kunne konkludere med at han er skyldig. Enhver rimelig og fornuftig tvil skal komme tiltalte til gode, sa Panzer Iversen.