ENIGE: Leder for Fremskrittspartiet Siv Jensen og statsminister Erna Solberg.  FOTO: TV 2
ENIGE: Leder for Fremskrittspartiet Siv Jensen og statsminister Erna Solberg.  FOTO: TV 2

Nye asylkrav: Høyre og Frp vil bytte ut penger med matkuponger

Høyre og Frp er klare med sine felles asylkrav. Ett av forslagene på listen er matkuponger i stedet for penger.
Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

En liste med 15 forslag til asylinnstramning ble sendt ut til stortingspolitikerne mandag ettermiddag. Ett av punktene er å erstatte penger med matkuponger. 

Frp og Høyre vil senke ytelsesordningen slik at den ikke fremstår som mer lukrativ enn i andre europeiske land. For å oppnå dette ber de regjering om å erstatte kontantytelser med økt bruk av naturalytelser som kuponger som kan innløses i butikker for kjøp av mat og klær.

– Vil sende klare signaler

Frp og Høyre er enige om alle de 15 punktene.

De parlamentarisk lederne, Trond Helleland (H) og Harald Tom Nesvik (Frp) holdt en pressebrief klokken 18.00 hvor de orienterte om tiltaksforslagene.

– Vi er nødt til å fremme tiltak nå som er konkrete og som signaliserer at Norge ikke er et land hvor man får andre og bedre ytelser enn det du gjør i sammenlignbare land, sier Harald Tom Nesvik til TV 2 og legger til:

– Dette gjør vi for å sende klare signaler også utenfor landet om at Norge ikke er en fristad.

Ber om flertall

Nå åpner regjeringspartiene for at samarbeidspartiene og de andre stortingspartiene skal komme med sine innspill til innstramninger.

– Nå legger vi frem en liste på 15 konkrete forslag som vi mener er gode og vi skal gjøre alt vi kan for at å finne flertall på stortinget for disse punktene, sier Nesvik.

Dette er hovedpunktene:

 • Matkuponger i stedet for penger
 •  Økt bruk av midlertidig opphold
 • Droppe 15-måneders-regelen
 • Koble bistand med returavtaler
 • Stramme inn retten til familieinnvandring
 • Stramme inn trygderettigheter

Se hele listen nederst i saken.

Legger press på egen regjering

De to partiene ber regjeringen i løpet av våren neste år gjennomgå alle særordninger for flyktninger og asylsøkere i folketrygden med sikte på innstramminger.

Høyre og Frp krever også fortgang i innstrammingstiltak og at regjeringen skal komme med en ny instruks om fornyet vurdering av beskyttelsesbehov innen 1. januar neste år. De ønsker også å stramme inn retten til familieinnvandring.

Det var NRK som først meldte om saken. 

Frp-utvalg

Forrige uke ble det opprettet et eget utvalg med Frp-medlemmer som skulle se på hvordan regjeringens forslag til innstramning kunne gjøres. I utvalget satt Per Sandberg, Christian Tybring-Gjedde og Åse Michaelsen. 

Utvalget gikk også inn for umiddelbar stengning av grensen mot Russland, men det punktet er ikke med på listen som også Høyre har stilt seg bak. Ordlyden er imidlertid endret til «Stortinget ber regjeringen sikre retur av personer som søker asyl til Norge og som har hatt opphold i Russland, og gi dette arbeidet høyeste prioritet».

Både regjeringen, støttepartiene og Arbeiderpartiet har lenge ønsket en asylinnstramning.

Dette er de 15 kravene Høyre og Frp stiller til regjeringen:

 1. Sikre retur av personer som søker asyl til Norge og som har hatt opphold i Russland, og gi dette arbeidet høyeste prioritet.
 2. Prioritere arbeidet med rask retur av personer som har fått avslag på sin asylsøknad, og i særdeleshet prioritere retur av grupper der dette vil ha effekt på tilstrømningen fremover. Som en følge av dagens pressede situasjon, er det viktig at myndighetene har tilstrekkelig med ressurser for å kunne drive et effektivt returarbeid. Post for utsendelse av kriminelle utlendinger og asylsøkere med endelig avslag bes derfor omgjort til en overslagsbevilgning i statsbudsjettet.
 3. Arbeide for opprettelse av omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere i opprinnelsesland for å forebygge at enslige mindreårige sendes ut på farefulle reiser og for å legge til rette for trygg retur.
 4. En instruks om en fornyet vurdering av beskyttelsesbehovet både ved fornyelse og permanent oppholdstillatelse innføres innen 1. januar 2016. Dersom grunnlaget for opphold kan ha falt bort som følge av politiske, sosial eller humanitære forbedringer i hjemlandet, skal utlendingsmyndighetene uten ugrunnet opphold starte med tilbakekall av oppholdstillatelsen til de som fikk opphold på slikt grunnlag.
 5. Et lovforslag om nye midlertidige beskyttelsesformer, der oppholdstid ikke danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse. Samme proposisjon skal også omhandle bruk av integreringskriterier for innvilgelse av permanent opphold, i kombinasjon med krav til oppholdstid ut over fem år for enkelte beskyttelseskategorier. Saken skal legges frem slik at tiltakene kan iverksettes i løpet av først halvår 2016. Stortinget samtykker til at departementet med en slik frist får anledning til ikke å følge normale prosedyrer for høringer.
 6. Et lovforslag om å stramme inn retten til familieinnvandring for asylsøkere og flyktninger. Proposisjonen skal inkludere, men er ikke begrenset til, innføring av underholdskrav i tilfeller hvor familielivet kan utøves i et annet land enn Norge, vilkårene for familiegjenforening i tilfeller hvor familien har opphold også i et annet trygt område, strengere regler for familieinnvandring til foreldre til enslige mindreårige som kan returnere til hjemlandet og fortsatt underholdskrav ved søknad om fornyelse i saker hvor det gjaldt et underholdskrav for førstegangstillatelse. Saken skal legges frem slik at innstrammingene kan iverksettes i løpet av første halvår 2016.
 7. Å suspendere utlendingsforskriften § 8-2 inntil videre. (15-månedersregelen).
 8. Vurdere sentrale sider ved norsk utlendingslovgivning og gjennomgå norsk praksis der Norge har en annen vurdering av beskyttelsesbehovet for ulike nasjonaliteter sammenlignet med praksis i land det er naturlig å sammenligne oss med. Regjeringen bes fortløpende foreta forslag til lovendringer, forskriftsendringer og justere aktuelle instrukser med sikte på å oppnå innstramminger.
 9. Sørge for at ordningene for ytelsene til asylsøkerne er minst like lave i Norge som i andre sammenliknbare land. Nivået på ytelsene til asylsøkere skal være av en slik art at Norge ikke fremstår som økonomisk attraktivt i forhold til andre europeiske land. Disse vurderingene må skje fortløpende. Regjeringen bes vurdere ordninger for i størst mulig grad erstatte kontantytelser med økt bruk av naturalytelser som kuponger som kan innløses i butikker for kjøp av mat og klær.
 10. Igangsette et arbeid med sikte på innføring av botidskrav for mottak av kontantstøtte i løpet av våren 2016. Botidskrav vurderes innført også for andre ordninger som skatteklasse 2.
 11. Gjennomgå alle særordninger for flyktninger og asylsøkere i folketrygden med sikte på innstramminger i løpet av våren 2016.
 12. Legge frem sak om å heve botidskravet for norsk statsborgerskap i løpet av våren 2016.
 13. Arbeide frem modeller og tiltak for å styrke det frivillige arbeidet med integrering og aktivitetstilbud i mottak, og komme tilbake til Stortinget i forbindelse med varslet integreringsmelding våren 2016.
 14. Sørge for at målet om å forhindre migrasjon og fremme returmuligheter for personer integreres i utenrikspolitikken. De land som mottar norsk bistand forventes å respektere forpliktelsen til å ta imot egne lands borgere.
 15. På noe lengre sikt, igangsette et arbeid for å vurdere om internasjonale konvensjoner og fortolkningen av slike konvensjoner er tilpasset en situasjon med store migrasjonsutfordringer.