IKKE ENIGE: De forskjellige partiene har hver sine løsninger på den dramatiske flyktningsituasjonen. Foto: NTB scanpix
IKKE ENIGE: De forskjellige partiene har hver sine løsninger på den dramatiske flyktningsituasjonen. Foto: NTB scanpix

Slik vil partiene unngå flyktningkrise i Norge 

Vi ba partiene sette opp sine tre viktigste tiltak for asylsøkerne som strømmer til Norge.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I midten av oktober anslo statsminister Erna Solberg (H) at tilstrømmingen av flyktninger til Norge vil kunne koste 40-50 milliarder kroner de neste fem årene. Forskningsleder Erling Holmøy i SSB har til NRK anslått at langtidskostnadene ved å ta i mot det store antallet flyktninger vil kunne komme på svimlende 750 milliarder kroner.

Tallet baserer seg på beregnede kostnader knyttet mot blant annet trygdeytelser, sosiale stønader og bostøtte.

TV 2 har derfor utfordret alle de politiske partiene på Stortinget til å komme med en topp tre liste for hvilke tiltak de mener vil være de aller viktigste for å møte flyktningesituasjonen i Norge på en mest mulig hensiktsmessig måte, både praktisk og økonomisk. 

Høyre har ikke svart på TV 2s gjentatte henvendelser, men her er listen over hva de andre partiene anser som de tre viktigste tiltakene. 

Kristelig folkeparti

Partileder Knut Arild Hareide (KrF) Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix
Partileder Knut Arild Hareide (KrF) Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

1. Bosetting og integrering
80 prosent av de som kommer til Norge nå får innvilget opphold her. Det betyr at de aller fleste skal bosettes i en kommune og bli en del av det norske samfunnet. Derfor er det viktig å stimulere kommunene til å bosette enda flere enn de gjør i dag og ta i bruk alle gode krefter i integreringen. Frivilligheten, idretten og enkeltpersoner kan spille en svært viktig rolle i integrering og det er viktig at vi legger til rette for dette.

2. God omsorg for barn som kommer alene
I løpet av 2015 beregner UDI at det vil komme 4500 enslige mindreårige asylsøkere. Disse barna er spesielt sårbare og vi må sikre en trygg og god omsorg for dem. KrF vil fremme følgende forslag i stortinget. I tillegg til at vi vil prioritere denne gruppen i årets statsbudsjett.

  • Fjerne midlertidig oppholdstillatelse for barn mellom 16-18 år.
  • At det opprettes uavhengige tilsyn i mottakene for enslige asylsøkende barn
  • At det utvikles og implementeres kartlegginger ved alle asylmottak for å avdekke sårbarhet for enslige mindreårige asylsøkende barn
  • Opprette egne team på transittmottak for enslige mindreårige asylsøkere som har som oppgave å jobbe mot menneskehandel

3. Raskere saksbehandling
Allerede før denne ekstraordinære situasjonen måtte asylsøkere vente 8-14 måneder for å få gjennomført asylintervju, og så vente på saksbehandling. Dette fører til lang oppholdstid på asylmottak som har negative konsekvenser for menneskene det gjelder og hindrer i mange tilfeller at integreringen kan starte. PU og UDI må settes i stand til å håndtere den nye situasjonen, og få ned ventetiden på saksbehandlingen av asylsøknader. 

Senterpartiet

1. Bidra internasjonalt for å hindre at så mange legger ut på flukt til nye kontinenter. Dette må skje både gjennom tiltak for å stoppe krigføringen og terroren mot innbyggerne, og gjennom bistand til flyktninger i nærområdene.

2. Vi må styrke mottaksapparatet for å sikre rask registering og vurdering av opphold, og mer effektiv uttransportering av personer som ikke fyller kriteriene for beskyttelse.

3. Dekke kommunenes reelle kostnader til bosetting og integrering . IMDIs beregningsutvalg konstaterer at integreringstilskuddet er underfinansiert med minst 10%, som betyr ca. 750 mill.kr. ved bosetting av 10.000. Vertskommunetilskuddet til helsetjenester m.m. for statlige asylmottak må økes med 70% for å gi kostnadsdekning. For å få flere i arbeid, må vi og få tilpasset våre formelle kompetansekrav slik at innvandrernes realkompetanse kan utnyttes på en bedre måte.

Venstre

1. Samarbeide med resten av Europa for å løse flyktningsituasjonen
Norge kan ikke isolere seg og overlate til våre naboland å løse de utfordringer som hele Europa nå står overfor. Sverige har allerede tatt imot 100.000 asylsøkere i år, og har betydelig større utfordringer enn vi ser her hjemme. Da kan ikke vårt svar være å stenge grensen mot Sverige. Vi trenger imidlertid en felles europeisk løsning for felles grensekontroll og fordeling av asylsøkere.

2. Rask integrering og raskt i jobb 
- Vi må sørge for god integrering og få folk kjapt ut i lokalsamfunn så de kommer seg fort i jobb. Og at man lærer om den norske samfunnskontrakten med en gang man kommer til Norge. Kanskje vi må tenke litt nytt og annerledes enn vi har gjort tidligere om integrering, sa Venstre-lederen til TV 2 forrige lørdag

3.  Hurtigfil for dem som med størst sannsynlighet får opphold
- Økningen i asylankomster antas å medføre nye utfordringer for saksbehandlingen i UDI og det er derfor viktig å iverksette tiltak for å avverge en dramatisk økning i saksbehandlingstiden. Mange asylsøkere sitter allerede lenge i mottak og venter på behandlingen av sin asylsøknaden. For de mange som med stor sannsynlighet får opphold er det viktig at man raskt kommer i gang med integreringen i det norske samfunn med tilbud om språkundervisning og en mulighet til å bidra i samfunnet gjennom jobb eller annen aktivitet. UDI sin behandling av asylsøknader for denne gruppen søkere bør derfor prioriteres og tiltak for å forenkle saksbehandlingen bør vurderes.

Fremskrittspartiet

1. Reduserte ytelser
2. Kun midlertidig opphold (også ved familiegjenforening), økte ressurser på uttransportering
3. Revidere asylinstituttet og flyktningkonvensjonen

Miljøpartiet de grønne

1. At flyktningkrisen møtes med en betydelig opptrapping i kapasiteten på både mottaks- og bosettingsapparat i samarbeid med resten av Europa.
2. At bosetting av flyktninger blir en ordinær kommunal oppgave på linje med andre kommunale velferdsoppgaver.
3. At ikke finansieringen av økningen i asylsøkere tas fra langsiktige bistandsprosjekter.

Arbeiderpartiet

1. Alle som skal bli i Norge må trekkes inn og gis plikter og rettigheter gjennom en god integreringspolitikk. Arbeiderpartiet har fremmet forslag om at det skal bli enklere for flyktninger å få midlertidig arbeidstillatelse mens søknaden er til behandling, bedre norskopplæring i mottakene og kompetansekartlegging innen en måned etter ankomst.
2. Sette kommunene i stand til å ta i mot, bosette flyktninger og integrere flyktninger på en god måte. Det handler først og fremst om bedre økonomiske rammer for kommunene, men også andre tiltak som økt tilskudd til Husbanken og mer ressurser til barnevernet.
3. Vi må sørge for at vi fører en human, streng og rettferdig asylpolitikk. Det innebærer at de som ikke har krav på beskyttelse blir sendt ut, og at det skjer så raskt som mulig for at vi skal kunne ta oss av dem som har krav på beskyttelse og hjelp.