Forsvaret har brukt minst 2,3 milliarder kroner bare på å flytte den øverste ledelsen rundt om i landet de siste årene.

Nå er det vedtatt nye flytteprosjekter som ikke engang Forsvarsdepartmentet (FD) mener er økonomisk lønnsomme.

Nå krever Befalets Fellesorganisasjon (BFO) at Riksrevisjonen går inn i saken.

Mener omorganisering har gått for langt

Det nye, moderne forsvaret er slanket og effektivisert. Kravet er mer forsvarsevne for hver krone, og at så mye av ressursene som mulig skal brukes på den operative virksomheten.

Omorganiseringen, som har pågått i 15 år, har vært helt nødvendig. Det er det bred enighet om, både på politisk og militær side.

Men nå har det gått for langt, mener Forsvarets kvinner og menn. Omorganiseringen er iferd med å bli en økonomisk byrde.

– Vi er nødt til å bruke pengene smartere. Og der må regjeringen og Stortinget ta det ansvaret de faktisk har, sier Eivind Solberg, leder av BFO.

Mangler oversikt

Omorganseringen har ført til omfattende flyttevirksomhet. Det bygges opp og det bygges ned, både ledelse og avdelinger flyttes rundt omkring i Norge. Og flytting koster penger.

– Hvis man hadde latt disse flyttingene være, hvilket albuerom hadde forsvaret da hatt til å fokusere på økt operativ evne, på økt trening og aktivitet. Nettopp for å bygge den kompetansen som det nasjonale forsvaret faktisk har behov for, sier Solberg.

TV 2 har stilt en rekke spørsmål til FD om flyttekostnadene. Etter sju uker, og møte med den økonomiske ledelsen i departmentet, er svaret i hovedsak at de ikke vet hva det har kostet – men at det har vært lønnsomt.

– Enkeltprosjekter kan jeg dessvere ikke bidra med detaljopplysninger på. Men jeg har ikke noen grunn til å tvile på at vi har evnet å gjøre store innsparinger i driftsutgiftene, sier forsvarsminister Grete Faremo.

Forsvarstoppene flytter

Etter at Stortinget vedtok å nedlegge Forsvarets Overkommando (FO) i 2001 har flyttevirksomheten til forsvarsledelsen kostet mye penger.

FO flyttet fra Huseby, til midlertidige lokaler. Da det nye felles ledelsesbygget sto klart flyttet den militære ledelsen, som nå hadde fått navnet Forsvarsstaben (FST) inn sammen med departementet.

Men etter drøye to år fikk generalinspektørene og deres staber marsjordre og måtte flytte ut igjen, til ulike steder i landet.

En beregning viser at denne flyttevirksomheten koster minst 1,3 milliarder kroner.

Regnestykket ser slik ut:

 • Midlertidig løsning under flytteprosess: 84 millioner kroner (tall fra FD)
 • Investering nytt ledelsesbygg: 580 millioner kroner (tall fra FD)
 • IKT, inventar, vakthold osv: 154 millioner kroner (tall fra FD)
 • Husleie for den delen av ledelsen som ikke fikk plass i nytt ledelsesbygg: 512 millioner kroner (tall fra TV2s kilder). Note: Det ble nødvendig å leie 30.000 kvadratmeter i året andre steder,noe som har kostet 64 millioner i året siden 2003
 • Flyttekostnader for GIS ved utflytting: 28 millioner kroner (tall fra FD). Note: FD hevder at det ikke er behov for nye investeringer som følge av flyttingen
 • Flyttekostnader for GIH ved utflytting: 47 millioner kroner (tall fra FD)
 • Kostnader til nytt ledelsesbygg for GIH: 63 millioner kroner (tall fra Hæren)
 • Flyttekostnader for GIHV som er midlertidig plassert i Myntgata i Oslo: 8 millioner kroner (tall fra Heimevernet)
 • Flyttekostnader for GIL finnes ikke da han er midlertidig plassert på Rygge. Note: endelig plassering av GIL med stab henger sammen med plassering av ny kampflybase, det finnes ingen anslag på hva dette vil koste, ifølge FD

TV 2s kilder sier at regnestykket er svært nøkternt, blant annet fordi de mener det nye ledelsesbygget i virkeligheten kostet mer enn de 580 millionene som Stortinget i sin tid godkjente.

Årsaken er at det er en rekke følgekostnader, og kostander til avansert utstyr, som enten er gradert eller kostnadsføres andre steder.

FD har påpekt at gevinsten for salg av FO på Huseby må motregnes. Bygget ble solgt for 240 millioner kroner.

Men FD har ikke redegjort for hvor mye det kostet å pusse opp bygget før salg. TV 2s kilder mener beløpet er minst 60 millioner i kostnader til dette.

FD påpeker også at ikke alle gevinster kan tallfestes, og at uten omorganiseringen ville effektivisering av forsvaret ikke vært mulig.

Den operative ledelsen flytter

Den operative ledelsen har også flyttet flere ganger. På Jåttå ble det investert enorme beløp i å bygge opp hovedkvarteret, som noen år senere ble flyttet til Bodø. Prislappen er over en milliard kroner.

Det har vært svært vanskelig å finne tallene bak denne flyttevirksomheten, her er det vi har fått:

 • Flytting fra Kolsås til Jåttå i Stavanger: 350 millioner kroner (tall fra TV2s kilder)
 • Flytting fra Jåttå til Reitan i Bodø: 700 mill kr (tall fra TV2s kilder). Note: FD mener kostnaden er lavere og nøyaktig det samme som Stortinget bevilget, det vil si 485 millioner kroner
 • Omstillingsmidler over driftsbudsjettene i 2010 og 2011: 76 millioner kroner (tall fra FD)
 • Det finnes ikke tall på kostnader ved nedleggelse og flytting av landsdelskommandoene i forkant av dette

En vesentlig kostnad, som hører med i regnestykket, er hvor store investeringer som er gjort på Jåttå – og som ikke er tatt med videre til Bodø.

TV 2s kilder forteller at det har kostet minst en milliard kroner å bygge opp fjellanlegget som man flyttet fra noen år senere.

Men det finnes ingen oversikt over hvor stor del av regningen Nato har tatt, derfor er kostnadene ikke tatt med i TV 2s beregning.

TV 2s kilder, som har god innsikt i flyttesaken, mener de reelle kostnadene ved flyttingen til Bodø vil bli langt høyere enn det FD hevder.

FD på sin side at Jåttå vil bli leid ut eller solgt og at disse inntektene vil komme Forsvaret til gode.

Nye vedtak om flytting

Nå er det vedtatt nye flytteprosjekter. Blant annet for Heimevernets ledelse (GIHV) som bor midlertidig i Myntgata i Oslo.

FD sier at det ikke finnes anslag for hva dette vil koste.

Men i et notat til Faremo, fra avdelingen FD IV, sier depatementets fagfolk at det må bygges på Terningmoen for om lag 63 millioner kroner for å få dette til, eller leie på det private markedet.

Departementet anslår i notatet at husleien i så fall vill stige fra dagens 1.000/pr kvm til 2.300/pr kvm.

I notatet sier departementet også at den planlagte flyttingen av INI «ikke vil være økonomisk lønnsomt i et 20-års perspektiv.» Notatet er unntatt offentlighet.

Ber Riksrevisjonen se på tallene

– Først og fremst er dette politikernes ansvar, og ikke Forsvarets. Forsvaret gjør jo det politikerne pålegger Forsvaret å gjøre og de følger veldig lojalt opp, sier leder av Utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget, Ine Marie Eriksen Søreide.

Hun etterlyser en åpen og ærlig debatt om det økonomiske grunnlaget for Forsvaret.

BFO ber nå Riksrevisjonen gå inn i tallene, for å finne de relle kostnadene ved omstillingen.

– De siste beslutningene som er tatt mener jeg, helt ærlig, at Forsvaret ikke har råd til og vi har ikke bruk for det, sier BFO-leder Eivind Solberg.

– Nå hører det med til historien at vi har bedt om et omstillingsregnskap siden 2007 fordi det har vært viktig for oss å få sikkerhet for de tallene vi er blitt presentert - og som er presentert for Stortinget. For vi har blitt møtt flere ganger av stortingspolitikere som sier «dette visste vi ikke». Sannheten må jo komme for en dag her, mener Eivind Solberg.

Forsvarsministeren forstår ikke kravet om Riksrevisjonen:

– Jeg skjønner ikke kravet, jeg har ikke sett kravet. Men jeg ønsker meg et godt samarbeid med tillitsmannsorganisasjonene, og jeg ønsker å bygge ut dialogen med dem, sier Faremo.